GMS - Kartläggning av tumör-DNA

När ett barn får en cancerdiagnos ska det samtidigt få ett erbjudande om att få hela sin arvsmassa kartlagd genom helgenomsekvensering. Satsningen är en del av det större projektet Genomic medicine Sweden, GMS, och Barntumörbanken.

Det här projektet har som målsättning att alla barn som insjuknar i barncancer ska erbjudas att få sitt tumör-DNA analyserat med hjälp av helgenomsekvensering och kompletterande analysmetoder.

Genom analysen ser man på genetisk nivå  hur cancern ser ut och kan förstå cancersjukdomen bättre. Det gör att man kan optimera behandlingen och skräddarsy den.

Det finns fall där läkarna trott att alla behandlingsmöjligheter var uttömda när analysen visat på nya möjliga måltavlor med nya läkemedel. Det räddar liv.

DNA-analysen kan också hjälpa till med riskindelning och motverka sena komplikationer, genom att läkarna också hittar fall som kräver mindre behandling och leder till färre sena komplikationer.

En annan möjlighet är att på ett tidigt stadie upptäcka en ärftlig risk – helst innan den orsakat sjukdom. Det kan ha betydelse för andra familjemedlemmar.

När man gör helgenomsekvensering hos barn hittar man många okända förändringar. För en del finns det möjliga behandlingar medan andra vet vi väldigt lite om. Där kan sekvenseringen hjälpa oss att få ökad kunskap för att till exempel utveckla nya läkemedel.

*Bilden visar en tumörprofil, där man kan se avvikelser i några kromosomer.

Forskningsmål:

» Förbättra och hitta nya behandlingar
» Rädda liv
» Minska sena komplikationer
» Upptäcka ärftliga risker

GMS-BTB

  • Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer i samhället inklusive hälso-och sjukvård, universiteten och SciLifeLab.
  • Satsningen inom barncancer är finansierad av Barncancerfonden och görs tillsammans med Barntumörbanken.
  • Projektet engagerar sammanlagt ett 60-tal personer på de sex orter som har större barnonkologiska centra – Stockholm, Lund, Uppsala, Göteborg, Umeå och Linköping.
  • Projektet finansieras av Barncancerfonden med 15 miljoner kronor.