Så ska skolgången fungera för barn med cancer

Många familjer upplever skolan som ett problemområde när ett barn blir sjukt i cancer. Men enligt Björn Olsson, som är tidigare rektor för sjukhusskolan i Uppsala, är skollagen tydlig. Alla barn har rätt till det stöd de behöver – och även när ett barn ligger på sjukhus är det skolans ansvar att se till att det ges.

När ett barn är svårt sjukt kan skolgången kännas långt ned på prioriteringslistan, men enligt Björn Olsson som håller i Barncancerfondens projekt ”Rätt till stöd för
elever med cancer” är det viktigt av flera anledningar.

– Vi vet av erfarenhet att skolan är en friskfaktor, barn ska komma in i rutiner så snabbt som möjligt. Det blir lite normalitet i en annars svår värld.

Föräldrarna är ansvariga för att berätta för skolan att barnet blivit sjukt men därefter ska skolan ta över.

– Skolan är ansvarig för att ha kontakt med både eleven och med sjukhusskolan, där alla barn har rätt till undervisning i alla ämnen.

Enligt Björn Olsson är det bra om kontakten kan initieras så fort som möjligt.

– Ett bra sätt kan vara att ta hjälp av en konsultsjuksköterska som kan komma till skolan och berätta vad behandlingen innebär, för klasskamraterna men också för lärare, annan personal och rektor.

Rektorn har nämligen en central roll för att skolgången ska fungera så bra som möjligt både under och efter behandlingen.

– Om barnet kommer hem från sjukhuset men inte är redo för skolan är det rektorn som är ansvarig för att hemundervisning sätts in och när eleven kommer tillbaka till skolan så kan det behövas beslut om anpassningar.

Det kan handla om att ordna ett vilorum för eleven och se till att det finns en plan för att ta igen det som eleven missat. Vid sena komplikationer kan det handla om anpassningar av schemat och åtgärdsprogram där man klargör vilket stöd eleven behöver.

– Om man inte tycker att det här fungerar på skolan ska man kontakta rektorns chef, vilket brukar vara skolchefen i kommunen. Får man inte gehör där så finns det möjlighet att anmäla till Skolinspektionen eller överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd när det gäller vissa beslut. Som tur är behöver det sällan gå så långt om man har en dialog mellan skolan och hemmet.