Akut lymfatisk leukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, cirka 90 procent av alla leukemifall. Det typiska för akut lymfatisk leukemi hos barn är att en viss sorts omogna celler som framför allt finns i benmärgen lyckas växa. Det gör att cellerna hämmar samt tränger undan den friska benmärgen.

Symptom

Blekhet, trötthet, bensmärtor, blåmärken som inte försvinner, svårläkta sår samt infektionskänslighet kan vara tecken på leukemi. Ett kännetecken för sjukdomen är att barnet stadigt blir allt sämre.

Behandling

Akut lymfatisk leukemi, ALL, behandlas mer eller mindre kontinuerligt med cytostatika under två till två och ett halvt år. Alla former av ALL behandlas lika under de första fyra veckorna.

Beroende på hur barnet svarar på behandlingen och vilka genetiska avvikelser benmärgsprovet visar, bestämmer läkarna sedan den fortsatta behandlingen. Den delas in i standard-, medel- eller högrisk, där högriskbehandlingen ofta inkluderar benmärgstransplantation.

Benmärgstransplantation gör det möjligt att genomföra en ovanligt intensiv behandling med strålning eller cytostatika. Tekniken går ut på att slå ut patientens egen benmärg med cellgifter, varpå patienten räddas med friska stamceller genom transplantation.

Detta ger samtidigt en immunologisk behandlingseffekt. Dessa stamceller kan komma från en givare, helst från ett syskon med samma vävnadsantigen som patienten, eller från patienten själv.

Komplikationer

Vissa cytostatika kan påverka funktionen i vissa organ, till exempel njurarna. Under behandlingen mäts därför njurfunktionen för att undvika en skada.

Det finns även cytostatika som kan påverka hjärtfunktionen. Men i takt med att behandlingarna har förfinats har också komplikationerna minskat.

Prognos

Prognosen för leukemi har blivit betydligt bättre under senare år tack vare en bättre diagnostik och en allt effektivare behandling. Drygt 90 procent av barnen som drabbas av ALL överlever.

Information till den som ska behandlas

Behandling av akut lymfatisk leukemi är ett informationshäfte särskilt riktad till de som bor i Norden och får behandling för akut lymfatisk leukemi enligt NOPHO ALL-protokollet.

Ladda ner och skriv ut behandlingsprotokollet eller läs det direkt på skärmen.

Ansvariga för informationen är de läkare som utarbetat behandlingsprotokollet, vilka alla har särskilt intresse för, och kunskap om, barnleukemi.

De barn som startat sin behandling efter september 2019 behandlas enligt det nya protokollet ALLTogether.

Har du frågor om innehållet är du välkommen att skicka e-post till jonas.abrahamsson@vgregion.se.