Ny utlysning - Medicinteknisk innovation för barn med cancer

Barncancerfonden och MedTech4Health utlyser utvecklings- och innovationsprojekt inom området medicinteknisk innovation för barn med cancer.

Syftet är att åstadkomma produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. Projekt kan syfta till att utveckla ny teknik för barn med cancer eller anpassa befintlig teknik till barn med cancer.

Vem kan söka?

Anslag söks av en konstellation av parter från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi samt näringsliv. En av parterna från hälso- och sjukvård eller akademi är huvudsökande och övriga är medsökande. Part från näringsliv får endast vara medsökande men blir medelsförvaltare för del av anslag beviljat av MedTech4Health. Parter inkluderar universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, företag, forskningsinstitut eller annan organisation med forskning som huvuduppgift. I konstellationen huvud- och medsökande skall teknisk, klinisk och affärskompetens finnas representerade.

Vad kan man söka för?

Anslag kan sökas för lönekostnader, driftskostnader, enklare utrustning, resor och indirekta kostnader. MedTech4Health finansierar stödberättigade kostnader för företag och Barncancerfonden finansierar motsvarande kostnader för övriga parter.

Hur mycket kan sökas?

Ingen maxgräns för enskilda anslag. Total i utlysningen kan maximalt 4,5 miljoner kronor beviljas. Av detta kan maximalt 1,5 miljoner kronor beviljas till företag. Finansiering till företagsparten kan maximalt uppgå till 50 procent av företagspartens totala stödberättigade kostnader. Total omfattning av utlysningen är därmed minst 6 miljoner kronor. Företagets motfinansiering skall uppgå till minst 100 000 kronor. För övriga parter krävs ingen motfinansiering.

Exempel: Ett projekt i samarbete mellan universitet och företag med en total budget om 1 000 000 kronor där båda parter har lika del kan maximalt beviljas 750 000 kronor. Barncancerfonden finansierar universitetsparten med 500 000 kronor och MedTech4Health finansierar företagsparten med 250 000 kronor. Företagsparten motfinansierar resterande 250 000 kronor.

Hur söker man?

Ansökan inlämnas via Barncancerfondens ansökningssystem.  

Hela utlysningstexten på svenska.

Call text in English.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnd för medicinsk teknik tillsammans med externa bedömare.

Kontakt

Vid frågor kring utlysningen kontakta

Anders Höglund, Forskningssamordnare Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 31
E-post: anders.hoglund@barncancerfonden.se

eller

Ulla Elofsson, Utlysningsansvarig MedTech4Health
Telefon: 010-516 60 40
E-post: ulla.elofsson@ri.se