Förhindra skador i den växande hjärnan orsakad av strålbehandling

Förhindra skador i den växande hjärnan orsakad av strålbehandling

Strålbehandling utgör en hörnsten i behandlingen av hjärntumörer. Tyvärr är strålbehandling mot den växande hjärnan förknippad med kronisk försämring av kognitiva funktioner, t ex problem med minne och inlärning. De strålningsorsakade biverkningarna inkluderar bland annat utslagning av neurogena stamceller, neuroinflammation, vaskulära effekter och demyelinisering. Det finns dock fortfarande stora kunskapsluckor för denna skada. Vi har identifierat biomarkörer som reflekterar nervskada i både blod och cerebrospinalvätska efter strålbehandling mot hjärnan. Genom att följa dessa markörer hoppas vi kunna förutse den enskilda patientens svar på strålbehandling, risk att utveckla sena biverkningar och effekter från interventionsbehandlingar. Vi har även som mål att vidareutveckla farmakologiska strategier för att skydda och hjälpa den unga hjärnan efter strålbehandling. Den neuronala plasticiteten, dvs omorganisation och optimering av nervceller, är en funktion som till stor del är outforskad vid strålbehandling. Vi vet sedan tidigare att nyfödda nervceller har svårt att återhämta sig efter strålbehandling samt att de förlorar sin orientering i hjärnan. Vi vill nu testa två olika behandlingar där den ena, , sAPPalpha, har som syfte att förbättra den neuronala proliferationen, överlevnaden och plasticiteten. Den andra strategin, med drogen montelukast, har redan visat sig ha ett positivt skydd i samband med strålbehandling. Nu behövs fler studier för att optimera behandlingen samt undersöka om montelukast kan påverka beteendet. Sammanfattningsvis, om seneffekterna efter den intensiva behandlingen hos de allt fler barn som överlever sin cancersjukdom kan minskas, bidrar det till att de botade individerna kan leva ett friskare liv.