Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Barncancerfonden Stockholm Gotland, organisationsnummer 802009-2261, 113 36 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 076-879 67 39 eller via mejl på stockholm@barncancerfonden.se

2. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

  • När du blir medlem i vår förening samlar vi information om namn på vårdnadshavare, postnummer, ort och kontaktuppgifter.
  • Om du engagerar dig ideellt hos vår förening, anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi information om namn och kontaktuppgifter.
  • När du ger en gåva samlar vi information om namn, kontaktuppgifter och debiteringsuppgifter.
  • När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator enligt vad som närmare anges i vår cookiespolicy.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att bjuda in till aktiviteter och när du medverkar vid event samt för att delge information när vi berättar om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon samt för uppföljning och utveckling av Barncancerfonden Stockholm Gotlands verksamhet. Vi kompletterar även personuppgifterna med information för att säkerställa att vi riktar relevant kommunikation till relevant person.

4. Vem tar del av dina personuppgifter?

Barncancerfonden Stockholm Gotland kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Barncancerfonden Stockholm Gotlands räkning, t ex administrationstjänster, IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då Barncancerfonden Stockholm Gotland som är ansvarig för behandlingen.

När ni blir nya som medlemmar informerar vi kontaktpersoner i den lokala stödgruppen om att ni blivit medlemmar. I samband med att ni anmäler er till föreningsaktiviteter kan era personuppgifter bli synliga för andra medlemmar på tex deltagarlistor och hanteras av den person eller aktör som arrangerar aktiviteten. Vid fotografering i samband med aktiviteter för publicering på webb, sociala medier kan särskilt samtycke begäras in av föreningen.

5. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Barncancerfonden Stockholm Gotland kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

6.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av Barncancerfonden Stockholm Gotlands verksamhet sker för att uppfylla Barncancerfonden Stockholm Gotlands berättigade intressen. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
  2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
  3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
  4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 6.3 ovan.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

6.5 Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Barncancerfonden Stockholm Gotlands behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar/stockholm-gotland/. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan Barncancerfonden Stockholm Gotland också komma att informera om ändringarna via t ex e-post.

9. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefon 031-84 51 03 eller via mejl på stockholm@barncancerfonden.se. Vår postadress är:

Barncancerfonden Stockholm Gotland
Bråvallagatan 6
113 36 Stockholm