Våra stadgar

Barncancerfonden Stockholm Gotland (orgnr. 802009-2261)

Stadgarna som PDF (öppnas i separat fönster)

Innehåll

Kapitel 1, Allmänna bestämmelser 

Kapitel 2, Årsmöte 

Kapitel 3, Medlemmar 

Kapitel 4, Styrelse

Kapitel 5, Inkomna medel och kapitalförvaltning

Kapitel 6, Revision

Kapitel 1, Allmänna bestämmelser

1 § Namn, verksamhetsområde samt säte
Föreningens namn är Barncancerfonden Stockholm Gotland.
Föreningens geografiska verksamhetsområde är Stockholm, Stockholms län och Gotland. Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningen är medlem i
Barncancerfonden/barncancerföreningarnas riksförbund (Barncancerfonden).

2 § Ändamål
Barncancerfonden Stockholm Gotland har som ändamål att verka för bästa möjliga vård- och livssituation för de barn som drabbas av cancer eller en närliggande sjukdomsbild, samt deras närstående.

3 § Ändamål och uppgifter
Barncancerfonden Stockholm Gotlands ändamål är vidare att, inom sitt verksamhetsområde, anskaffa medel som ska användas till att:

 • beakta och tillvarata intressen och rättigheter för barn och ungdomar som drabbas av cancer eller en närliggande sjukdomsbild, samt deras närstående.
 • driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn och ungdomar och deras närstående.
 • driva och utveckla kontaktverksamhet för närstående till barn och ungdomar som avlidit i cancer eller närliggande sjukdom.
 • informera om föreningens verksamhet, framsteg och nya rön inom området
  barncancer.
 • samverka med övriga medlemsföreningar för att bidra till en hög och likvärdig kvalitet för samtliga medlemsföreningar i Barncancerfonden.
 • Barncancerfonden Stockholm Gotland kan även i övrigt anslå medel i enlighet med ändamålet. Som en av medlemmarna i ”Barncancerfonden/riksförbundet” ska Barncancerfonden Stockholm Gotland ta ansvar för att aktivt bidra till Barncancerfondens och övriga föreningars utveckling. Föreningen ska i sin verksamhet värna om det gemensamma varumärket och arbeta i enlighet med de riktlinjer och policys som föreningen och Barncancerfonden kommer överens
  om.

4 § Föreningens medlemmar
Barncancerfonden Stockholm Gotlands medlemmar är de som betalt fastställd avgift eller den som på annat sätt erhållit medlemskap.

5 § Beslutande organ
Barncancerfonden Stockholm Gotlands högsta beslutande organ är årsmötet samt extra årsmöte. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Barncancerfonden Stockholm Gotland verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

7 § Förslag till stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna lämnas skriftligen som motion, enligt 4 § 2 kap.

8 § Förslag om upplösning
Förslag om Barncancerfonden Stockholm Gotlands upplösning lämnas skriftligen som motion, enligt 4 § 2 kap.

Kapitel 2, Årsmöte

1 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmöte ska hållas senast den 15 april året efter räkenskapsårets utgång, på plats som styrelsen beslutar. Årsmötet består av de medlemmar som närvarar. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

2 § Rösträtt
Varje medlem som har betalt fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 18 år under mötesåret har rösträtt. Varje medlemskap motsvarar en röst.
Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud via fullmaktsförfarande.

3 § Kallelse samt utsändning av handlingar
Information med uppgift om datum för årsmötet, samt sista datum för inlämnande av motioner ska tillgängliggöras för medlemmarna senast den 1 november, året före årsmötet. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och ska vara medlemmarna, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfondens styrelse tillhanda senast en månad före årsmötet.

Kallelsen ska innehålla uppgifter om föreslagen dagordning, datum, tid och plats för årsmötet samt information om var och när alla handlingar inför mötet finns att läsa. Handlingarna till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfondens styrelse senast 14 dagar före årsmötet. Handlingarna ska innefatta verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag, valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens remissynpunkter.

4 § Motioner till årsmöte
Alla medlemmar har rätt att lämna förslag (motioner) att behandlas vid årsmötet. Motioner ska lämnas skriftligt till styrelsen senast två månader före årsmötet. Styrelsen ska avge utlåtande över alla inkomna motioner.

5 § Valärenden
Medlemmar i Barncancerfonden Stockholm Gotland har rätt att till valberedningen nominera kandidater till samtliga valärenden. Nominering ska ske enligt valberedningens anvisningar, dock senast den 1 februari.

Valberedningen bereder samtliga valärenden utom val av valberedning. Valberedningen har nomineringsrätt. I 4 kap. Styrelse, framgår förutsättningarna för val av styrelse. Valberedningens förslag ska sändas ut i enlighet med 3 § 2 kap. Samtliga kandidater till valärenden ska presenteras vid årsmötet.

6 § Ärenden vid årsmöte
Ordinarie årsmöte skall behandla följande:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av protokollsjusterare som även är rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Information om årets samarbete med riksförbundet
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Fastställande av arvoden och ersättningar
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer
  1. revisionsbolag med auktoriserad revisor
  2. lekmannarevisor
  3. val av suppleant för lekmannarevisor
 18. Val av valberedning
  1. ordförande
  2. två till fyra ledamöter
 19. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 20. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlem förelägger mötet
 21. Avslutning

7 § Närvaro-, Remissynpunkter- och förslagsrätt
Vid årsmötet har medlemmar, årsmötets ordförande, valberedningen samt styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter yttrande- och förslagsrätt.
Barncancerfondens utsedde representant har yttranderätt. Personal anställd vid Barncancerfonden Stockholm Gotland och Barncancerfonden samt medlemmar i övriga medlemsföreningar samt ledamöter i av Barncancerfonden Stockholm Gotland utsedda nämnder eller arbetsgrupper har rätt att närvara samt yttranderätt.

8 § Valberedningen
Årsmötet väljer valberedning. Valberedningen ska bestå av max fem ledamöter varav en av ledamöterna utses till ordförande för valberedningen. Strävan bör vara att utse minst tre ledamöter till valberedningen. Förslag på ledamöter i valberedningen lämnas vid årsmötet. Valberedningens mandattid är ett år. Aktuell kontaktinformation till valberedningen ska framgå på föreningens hemsida. Valberedningen lägger förslag för samtliga valärenden (utom val av valberedning) samt arvoden och övriga ersättningar. Valberedningen ska vid årsmötet lämna motivering till sina förslag samt presentera de utvalda kandidaterna.

I sitt förslag ska valberedningen beakta att en styrelseledamot i normalfallet har en sammanlagd valbarhetsperiod om åtta år, enligt 4 kap. Valberedningen ska arbeta utifrån fastställd arbetsordning för valberedning vilken fastställs av styrelsen. Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom styrelsen. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter årsmötet överlämnas till styrelsen för arkivering. Ledamot av valberedningen får inte vara ledamot i Barncancerfonden Stockholm Gotlands styrelse, revisor eller lekmannarevisor i Barncancerfonden region eller föreslås till sådan post. Personal anställd vid Barncancerfonden Stockholm Gotland får inte ingå i valberedningen.

9 § Extra årsmöte
Styrelsen har rätt att sammankalla extra årsmöte. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när en av föreningens revisorer kräver det eller när mer än en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna begär att extra årsmöte ska hållas. Sådan begäran ska läggas fram till styrelsen skriftligt och innehålla skälen för begäran. Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte får de som krävt mötet ombesörja kallelse. Kallelse och förslag till föredragningslista samt för mötet relevanta handlingar ska skickas ut senast en månad i förväg. Kallelsen ska innehålla uppgifter om föreslagen dagordning, datum, tid och plats för årsmötet samt information om var och när alla handlingar inför mötet finns att läsa. Vid extra årsmöte får endast de ärenden som har angivits i kallelsen behandlas. Dagordning för extra årsmöte ska minst innefatta följande ärenden.
Extra årsmötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två protokollsjusterare som även är rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 8. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet
 9. Avslutning

10 § Årsmötets beslut
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgör årsmötesordförandes röst. Om någon röstberättigad så begär ska sluten omröstning verkställas. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna.

11 § Beslut om stadgeändring
Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Mellan dessa möten ska minst två månader förflyta. För giltigt beslut om stadgeändring fordras bifall från två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Barncancerfonden Stockholm Gotland har tillsammans med övriga medlemmar i Barncancerfonden fattat beslut om normalstadgar för föreningar. Beträffande följande kapitel och paragrafer ska Barncancerfonden Stockholm Gotland därför inhämta godkännande av Barncancerfondens styrelse om man önskar ändra stadgarna: 1-5 samt 7-8 § 1 Kap. 1,2,6,8-9 samt 11-12 § 2 Kap. 1 § 3 Kap. 3 samt 5 § 4 Kap. 5 samt 6 Kap i sin helhet. Om Barncancerfonden Stockholm Gotland önskar ändra andra delar av sina stadgar än de som redovisas i stycket ovan ska yttrande inhämtas från Barncancerfondens styrelse innan beslut
fattas.

12 § Beslut om upplösning
Beslut om Barncancerfonden Stockholm Gotlands upplösning ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Mellan dessa möten ska minst gå två månader. För giltigt beslut om upplösning fordras bifall från två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmarna. Om upplösning är beslutad ska Barncancerfonden Stockholm Gotlands tillgångar efter årsmötesbeslut överlämnas till sammanslutningar eller institutioner som verkar för Barncancerfonden Stockholm Gotlands ändamål.

13 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

Kapitel 3, Medlemmar

1 § Medlemskap
Barncancerfonden Stockholm Gotlands medlemmar är de fysiska personer som betalat fastställd medlemsavgift för året. Styrelsen har rätt att välja in den som på ett betydelsefullt sätt arbetat för föreningens ändamål som hedersmedlem i föreningen. Medlemskap är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskap kan tecknas för en person eller för en familj. Som medlem har man möjlighet att ta del av de aktiviteter som anordnas av Barncancerfonden Stockholm Gotland. Alla medlemmar har samma rätt att ta del av de möjligheter och de aktiviteter som drivs inom föreningen. Styrelsen kan trots denna rättighet subventionera och/eller rikta olika aktiviteter mot särskilda grupper av medlemmar, baserat på ålder eller behov samt sätta begränsningar för antalet deltagare för en särskild aktivitet.

2 § Uteslutning
Medlem som verkar i strid med Barncancerfonden Stockholm Gotlands ändamål, inte iakttar sina skyldigheter eller uppenbart motarbetar föreningens verksamhet kan uteslutas efter beslut av styrelsen. Vid uteslutning upphör de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskap.

3 § Utträde
Medlem som önskar utträda gör en skriftlig anmälan till styrelsen. Utträdet gäller från det datum anmälan mottagits av styrelsen. En medlem som inte betalat sin medlemsavgift efter påminnelse anses automatiskt ha begärt sitt utträde.

Kapitel 4, Styrelse

1 § Sammansättning
Styrelsen är, då årsmöte inte är samlat, Barncancerfonden Stockholm Gotlands högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande samt minst sex och högst tio ledamöter samt högst fem suppleanter. Ledamöter till styrelsen väljs på två år. Ordförande väljs för en tid om ett år. Suppleanter väljs för en tid om ett år. Ordförande och ordinarie ledamöter har en rekommenderad sammanlagd
valbarhetsperiod, oavsett roll, som i normalfallet bör vara vardera åtta år i följd. Styrelsen kan adjungera personer att delta vid delar av eller vid hela sammanträden.

2 § Kallelse och beslutsförhet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då fler än hälften av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av det totala antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet. Om ordförande finner det erforderligt kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig kommunikation eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

3 § Styrelsens ansvar och uppgifter
Styrelsen ska agera i enlighet med lag, stadgar samt övriga riktlinjer och policys som föreningen och Barncancerfonden kommer överens om. Styrelsens uppgifter ska skötas i enlighet med Svensk insamlingskontrolls, eller liknande organisations, regler. Styrelsen ska under verksamhetsåret:

 • fastställa arbetsordning för styrelse och valberedning
 • verka för att säkerställa medel till föreningens verksamhet
 • besluta i ärenden som rör föreningen
 • förvalta föreningens egendom
 • utse minst två personer, varav minst en i styrelsen, att teckna föreningens firma, vid större transaktioner krävs att minst två tecknar firman gemensamt
 • hålla minst fyra protokollförda möten
 • utse föreningens kandidater till uppdrag inom Barncancerfonden
 • utse ansvariga för olika stödgrupper
 • sörja för föreningens bokföring och övervaka att förvaltningen av medel är ordnad på ett betryggande sätt
 • i erforderlig tid överlämna föreningens räkenskaper och styrelseprotokollen för det gångna räkenskapsåret, till revisorerna
 • upprätta och behandla en riskanalys
 • inför årsmötet upprätta årsredovisning samt verksamhetsberättelse
 • om ersättning utbetalats till ledamot eller suppleant i styrelsen se till att detta framgår i årsredovisningen
 • i verksamhetsberättelsen upprätta en rapport över föreningens samarbete med Barncancerfonden under det gångna året
 • tillsätta de tjänster som är nödvändiga för föreningens verksamhet tillsätta kommittéer för speciella ändamål, vari andra än föreningens medlemmar kan ingå

4 § Delegering
Styrelsen får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till enskild styrelseledamot eller till anställd vid Barncancerfonden Stockholm Gotland eller vid Barncancerfonden. Styrelsen kan till sitt förfogande ha ett kansli som sköter löpande uppgifter på uppdrag av styrelsen. Kansliet rapporterar till styrelsen.

5 § Ersättning
Ledamot av styrelsen kan få ersättning för specifik insats som ligger utöver styrelseuppdraget. Motsvarande kan gälla för annan medlem. Förutsättning för detta är att styrelsen definierat ett särskilt uppdrag inom föreningen. Sådan ersättning, som utgår utöver överenskommen ersättning för faktiska utlägg, ska redovisas i årsredovisningen. Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger besluta att styrelseledamot eller annan medlem kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst då arbete för föreningen innebär att man förlorar inkomst och detta inte kan undvikas genom omplanering. Även denna typ av ersättningar ska redovisas i årsredovisningen.

Kapitel 5, Inkomna medel och kapitalförvaltning

1 § Inkomna medel
Föreningen ska ta emot och förvalta de medel som ställs till dess förfogande. Medel som kommer in får användas allteftersom de flyter in för att uppnå föreningens ändamål. Tillräckliga medel för att täcka föreningens framtida utgifter ska reserveras efter prövning av styrelsen. Om medel kommit in till föreningen genom gåva eller testamente med särskild föreskrift eller önskemål om dess användande ska föreningen i möjligaste mån följa dessa om detta kan ske utan men för föreningens ändamål och uppgifter i övrigt.

2 § Principer för kapitalförvaltning
Barncancerfonden Stockholm Gotlands kapital ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt som i görligaste mån baseras på Barncancerfondens riktlinjer för kapitalförvaltning. Behovet av såväl riskspridning som värdetillväxt ska beaktas.

Kapitel 6, Revision

1 § Revision och granskning
Revision och granskning av Barncancerfonden Stockholm Gotlands räkenskaper och förvaltning sker dels genom en auktoriserad revisor och dels genom en vald lekmannarevisor.

2 § Auktoriserad revisor
Årsmötet väljer årligen auktoriserad revisor. Föreningen kan som revisor utse ett revisionsbolag.

3 § Lekmannarevisor
Årsmötet väljer årligen en ordinarie lekmannarevisor samt suppleant för denna.
Lekmannarevisorn och dennes suppleant ska vara medlem samt vara väl förtrogna med Barncancerfonden Stockholm Gotlands verksamhet.

4 § Revision
Barncancerfondens räkenskaper och förvaltning revideras årligen i enlighet med lag, god revisionssed samt föreningens stadgar. Ansvariga revisorer ska årligen, senast fyra veckor före årsmöte och efter verkställd revision överlämna sin revisionsberättelse med uttalande om styrelsens ansvarsfrihet.