Stadgar

§ 1 Namn och verksamhetsområde

Föreningens namn är "Barncancerfonden Västra " Föreningen verksamhetsområde
omfattar Västra Götalandsregionen, Värmlands, Jönköpings och Hallands län. Föreningen har sitt säte i Göteborg

§ 2 Ändamål och uppgifter

Föreningen har som ändamål:

 • att anskaffa medel för att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer
 • att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer
 • att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer.
 • att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar
  och syskon till barn/ungdomar som avlidit i cancer.
 • att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

§ 3 Medlemmar
Föreningens medlemmar är årsmedlemmar. Årsmedlem är den som betalt
fastställd avgift eller på annat sätt erhållit medlemskap. Styrelsen äger rätt att instifta
olika former av medlemskap. Styrelsen äger rätt att, som hedersmedlem, 
invälja den som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens ändamål.

Utträde
Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart utträtt ur föreningen. Medlem som inte betalt sin medlemsavgift efter påminnelse anses automatiskt begärt sitt utträde.

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denna har  motarbetat föreningens verksamhet och ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§ 4 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

§ 5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls på plats inom verksamhetsområdet varje år senast den 30 april året efter räkenskapsårets utgång, på tid och plats som beslutats av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och genom dess försorg tillsändas varje medlem senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma;

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
 8. Föredragning av revisorernas årsberättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseordförande, mandattid 1 år.
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter, mandattid 2 år
 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter, mandattid 1 år
 13. Val av lekmannarevisor, mandattid 1 år
 14. Val av valberedning och sammankallande, mandattid 1 år
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Annat ärende, som av styrelsen, enskild styrelseledamot eller medlem hänskjutits till mötet
 17. Mötets avslutande

Motioner
Motioner till ordinarie årsmöte enligt punkt 16 skall inlämnas skriftligt senast två månader före årsmötet. Styrelsen skall avge ett utlåtande.  På årsmötet får beslut fattas endast i frågor angivna i denna paragraf samt stadgeenligt inkomna motioner.

Rösträtt
Medlem som har betalt årsmedlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 18 år. Varje årsmedlem motsvarar en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Beslutförhet på årsmötet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas genom öppen omröstning, varvid varje medlem har en (1) röst. I händelse av lika röstetal har sittande styrelseordförande utslagsröst.

§ 7 Extra årsmöte
Styrelsen kan på eget initiativ kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel (1/3) av röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 4 veckor utlysa sådant möte att hållas inom 8 veckor från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall vara medlemmarna till handa senast 7 dagar före mötet. Extra årsmöte skall hållas på ort, tid och plats som bestäms av styrelsen. Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas som har angivits i kallelsen.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst 7 ledamöter, samt högst 7 suppleanter. Styrelsen utser inom sig styrelseposter. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter i alla de avseenden, som i dessa stadgar inte är särskilt undantagna.

Styrelsen har sålunda bland annat till uppgift

 • att anskaffa medel till föreningens verksamhet
 • att besluta i ärenden som rör föreningen
 • att förvalta föreningens egendom
 • att utse föreningens kandidater till uppdrag inom Barncancerfonden
 • att utse ansvariga för olika arbetsgrupper inom föreningen
 • att sörja för föreningens bokföring och övervaka att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.
 • att i erforderlig tid till revisorerna överlämna föreninges räkenskaper och styrelseprotokoll för det gångna räkenskapsåret.
 • att varje år avge berättelse över föreningens verksamhet under närmast föregående år att utse minst två personer, varav minst en i styrelsen, att teckna föreningens firma. Vid större transaktioner krävs att minst två tecknar firman gemensamt.
 • att tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga tjänster.
 • att tillsätta kommittéer för speciella ändamål, vari andra än föreningens medlemmar kan ingå.
 • att hålla minst fyra protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutför, när minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

Ersättningar
Ledamot av styrelsen eller medlem med särskilt uppdrag inom föreningen må erhålla reskostnads-ersättning och traktamente motsvarande skattefri del enligt bestämmelserna i allmänna reseavtalet (ARA) och ersättningar för de verkliga kostnaderna för telefon, porto och dylikt.

§ 9 Inkomna medel
Föreningen äger att mottaga och förvalta medel som ställs till föreningens förfogande. Inkomna medel får tas i anspråk för föreningens verksamhet allt eftersom de inflyter, dock med iakttagande av att erforderliga belopp skall efter styrelsens prövning reserveras för framtida uppgifter. Har föreningen genom gåva eller testamente mottagit medel med särskild föreskrift eller önskemål om dess ändamål, är föreningen i görligaste mån skyldig att följa dessa.

§ 10 Revision 
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes vid årsmötet två (2) revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd revisor och en lekmanna revisor, samt personliga suppleanter. Revisorerna skall, senast 14 dagar innan årsmötet, avge en revisionsberättelse för det sist förflutna räkenskapsåret. Revisionsberättelsen skall innehålla förslag om ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes. Styrelsen skall fortlöpande förse revisorerna med föreningens räkenskaper, protokoll samt övriga handlingar.

§ 11 Stadgeändring
För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöte varav ett skall vara ordinarie.  Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta. Beslut om stadgeändring skall bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Barncancerfondens styrelse, i egenskap av riksförbund, skall informeras och uttala sig om stadgeändringen innan årsmötesbeslut.

§ 12 Upplösning av förening
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie årsmöte. Mellan dessa årsmöten skall minst 2 månader förflyta. Beslut i denna fråga skall bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Är föreningens upplösning beslutad skall styrelsen tillse att föreningens tillgångar tillfaller ett ändamål som överrensstämmer med föreningens ändamål och uppgifter.