Eskilstuna och Nyköping

På Barn- och ungdomskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna tar vi emot barn och ungdomar med onkologisk sjukdom inom dagsjukvård och slutenvård.

Vårt upptagningsområde är Södermanlands län. Provtagning kan även ske i på Barn- och ungdomsmottagningen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och på Barn- och ungdomsmottagningen/dagsjukvården i Nyköping, där även vissa behandlingar utförs. Vårt barnonkologiska centrum är Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Dagsjukvård

På dagsjukvården utförs behandlingar/undersökningar under dagtid. Här finns ett barnonkologiskt team bestående av specialistläkare, specialistsjuksköterska, kurator, lekterapeut, sjukhuslärare och sekreterare som har en kontinuerlig kontakt med det sjuka barnet/ ungdomen och dess familj när det gäller provtagning, allmänna råd, kontakt med förskola/skola m.m. Sjukgymnast, arbetsterapeut, specialisttandläkare och dietist konsulteras vid behov.

Teamets mål är att till barn och familjer i en svår livssituation ge ett professionellt och empatiskt omhändertagande såväl medicinskt som psykosocialt. Detta omhändertagande skall grunda sig på barnets och familjens specifika behov utifrån just deras situation.

Barn- och ungdomsavdelningen

På Barn- och ungdomsavdelningen vårdas patienter med många olika diagnoser. Här vårdas de barn och ungdomar med onkologisk sjukdom som har en längre behandlingsperiod och som inte avslutas under dagen. Dessutom behandlas här eventuella komplikationer till cellgiftsbehandling t.ex. infektioner.

Barn och ungdomar har rätt till information (förberedelse) om sin sjukdom, behandling och/eller undersökning enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

På avdelningen finns material för förberedelse. Barnet/ungdomen och förälder/anhörig får alltid enskilt rum. En förälder får sova kvar med barnet/ungdomen. Syskon och kamrater får gärna komma på besök. Besökstiderna är fria. Det finns TV på rummet och DVD att låna.

Lekterapi

Lekterapi är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till barn/ungdomar och deras anhöriga. Det sjuka barnet/ungdomens liv är fullt av begränsningar och de möter sådant som kan upplevas skrämmande.

Lekterapin erbjuder barn och ungdomar möjlighet att bearbeta rädsla och utsatthet genom lek, skapande verksamhet och samvaro med jämnåriga. Lekterapeuten medverkar till barnets/ungdomens anpassning och utveckling trots sjukdomstillstånd.

Med hjälp av lekterapeuten får barn och ungdomar möjlighet att i enskild lekterapi bearbeta sina rädslor och hjälp att förstå och hantera upplevelser av sjukdom och sjukhusvistelse. Vi som arbetar på lekterapin är förskollärare eller fritidspedagog i grunden och har ofta specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Vi är en länk mellan hälso- och sjukvården och förskola/skola. Vid behov så besöker lekterapeuten, tillsammans med specialistsjuksköterska, förskoleverksamheten.

Sjukhusskolan

Sjukhusundervisningen är flexibel och möter eleven på sin kunskapsnivå. Eleven får individuell undervisning och den anpassas utifrån vad eleven klarar av med hänsyn till sjukdom och behandling. Sjukhusläraren har ett nära samarbete med elevens hemskola och med övriga sjukhusskolor som eleven kommer i kontakt med under sjukdomstiden. En viktig del i sjukhuslärarens arbete är att ge råd och stöd till föräldrar och hemskola vad gäller bemötande och studieplanering.

Kontaktuppgifter

Barn- och ungdomskliniken, Dagsjukvården
Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Tel: 016-10 45 54 (tele Q)

Kontaktsjuksköterskor Barnonkologi

Rebecca Anväg
E-post: rebecca.anvag@regionsormland.se
Tel. 016-10 45 54

Rosanna Ingersjö
E-post: rosanna.ingersjo@regionsormland.se
Tel. 016-10 45 54