Våra stadgar

§ 1 Namn och verksamhetsområde

Organisationen är en ideell förening vid namn ”Barncancerfonden Norra”. Organisationens verksamhetsområde sammanfaller med Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands och Jämtlands län.
Organisationen har sitt säte i Umeå.

§ 2 Ändamål och uppgifter

Barncancerfonden Norra har som ändamål:
 - att anskaffa medel för att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer
 - att beakta och tillvarata intressen för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, samt sjukdomar med närliggande sjukdomsbild
 - att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer.
 - att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit i cancer.
 - att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

§ 3 Medlemmar

Organisationens medlemmar är årsmedlemmar. Årsmedlem är den som betalt fastställd avgift eller på annat sätt erhållit medlemskap. Styrelsen äger rätt att instifta olika former av medlemskap. Styrelsen äger rätt att, som hedersmedlem, invälja den som på ett betydelsefullt sätt främjat organisationens ändamål.

Utträde
Medlem som önskar utträde ur organisationen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart utträtt ur organisationen. Medlem som inte betalt sin medlemsavgift efter påminnelse anses automatiskt begärt sitt utträde.

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denna har motarbetat organisationens verksamhet och ändamål, eller uppenbarligen skadat organisationens intressen.

§ 4 Organisation

Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 5 Verksamhetsår

Organisationens verksamhets - och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls på plats inom verksamhetsområdet varje år senast den 30 april året efter räkenskapsårets utgång, på tid och plats som beslutats av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och genom dess försorg tillsändas varje medlem senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma;

  1. Mötets öppnande

  2. Fastställande av röstlängd

  3. Fråga om mötets behöriga utlysande

  4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

  5. Val av två protokolljusterare tillika
      rösträknare

  6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt
      resultat och balansräkning

  7. Revisorernas årsberättelse

  8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för
      styrelsen

  9. Val av styrelseordförande, mandattid 1 år.

10. Val av styrelseledamöter mandattid 2 år

11. Val av suppleanter mandattid 1 år

12. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleanter, mandattid 1 år

13. Val av lekmannarevisor, mandattid 1 år

14. Val av valberedning och sammankallande, mandattid 1 år

15. Fastställande av medlemsavgift

16. Annat ärende, som av styrelsen, enskild styrelseledamot eller medlem hänskjutits till
      mötet

17. Mötets avslutande

Motioner

Motioner till ordinarie årsmöte enligt punkt 16 skall inlämnas skriftligt senast två månader före årsmötet. Styrelsen skall avge ett utlåtande. På årsmötet får beslut fattas endast i frågor angivna i denna paragraf samt stadgeenligt inkomna motioner.

Rösträtt

Medlem som har betalt årsmedlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 18 år. Varje årsmedlem motsvarar en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Beslutsförhet på årsmötet

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas genom öppen omröstning, varvid varje medlem har en (1) röst. I händelse av lika röstetal gäller sittande styrelseordförande utslagsröst.

§ 7 Extra årsmöte

Styrelsen kan på eget initiativ kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel (1/3) av röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 4 veckor utlysa sådant möte att hållas inom 8 veckor från erhållen begäran. 

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall vara medlemmarna till handa senast 7 dagar före mötet.

Extra årsmöte skall hållas på ort, tid och plats som bestäms av styrelsen.

Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas som har angivits i kallelsen.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst 7 ledamöter, samt högst 7 suppleanter. Styrelsen utser inom sig styrelseposter. Det åligger styrelsen att handha organisationens angelägenheter i alla de avseenden, som i dessa stadgar inte är särskilt undantagna.

Styrelsen har sålunda bland annat till uppgift
- att anskaffa medel till organisationens verksamhet
- att besluta i ärenden som rör organisationen
- att förvalta organisationens egendom
- att utse organisationens kandidater till uppdrag inom Barncancerfonden
- att utse ansvariga för olika stödgrupper inom organisationen
- att sörja för organisationens bokföring och övervaka att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.
 - att i erforderlig tid till revisorerna överlämna organisationens räkenskaper och styrelseprotokoll  för det gångna räkenskapsåret.
- att varje år avge berättelse över organisationens verksamhet under närmast föregående år
- att utse minst två personer, varav minst en i styrelsen, att teckna organisationens firma. Vid större transaktioner krävs att minst två tecknar firman gemensamt.
- att tillsätta för organisationens verksamhet erforderliga tjänster.
- att tillsätta kommittéer för speciella ändamål, vari andra än organisationens medlemmar kan ingå.
 - att hålla minst fyra protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Styrelsebeslut

Styrelsen är beslutför, när minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

Ersättningar

Ledamot av styrelsen eller medlem med särskilt uppdrag inom organisationen må erhålla reskostnads-ersättning och traktamente motsvarande skattefri del och ersättningar för de verkliga kostnaderna för telefon, porto och dylikt.

§ 9 Inkomna medel

Organisationen äger att mottaga och förvalta medel som ställs till organisationens förfogande.
Inkomna medel får tas i anspråk för organisationens verksamhet allt eftersom de inflyter, dock med iakttagande av att erforderliga belopp skall efter styrelsens prövning reserveras för framtida uppgifter, Har organisationen genom gåva eller testamente mottagit medel med särskild föreskrift eller önskemål om dess ändamål, är organisationen i görligaste mån skyldig att följa dessa.

§ 10 Revision

För granskning av organisationens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes vid ordinarie årsmötet två (2) revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd revisor och en lekmannarevisor, samt personliga suppleanter.

Revisorerna skall, senast 14 dagar innan årsmötet, avge en revisionsberättelse för det sist förflutna räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen skall innehålla förslag om ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes.

Styrelsen skall fortlöpande förse revisorerna med föreningens räkenskaper, protokoll samt övriga handlingar.

§ 11 Stadgeändring

För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöte varav ett skall vara ordinarie. Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta. Beslut om stadgeändring skall bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Barncancerfondens styrelse, i egenskap av riksförbund, skall informeras och uttala sig om stadgeändringen innan årsmötesbeslut.

§ 12 Upplösning av Organisationen

För upplösning av organisationen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie årsmöte. Mellan dessa årsmöten skall minst 2 månader förflyta. Beslut i denna fråga skall bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Är organisationens upplösning beslutad skall styrelsen tillse att organisationens tillgångar tillfaller ett ändamål som överensstämmer med organisationens ändamål och uppgifter.