Regelsamling för Det Svenska Humorpriset

Detta dokument innehåller alla regler och procedurer som tillämpas i fördelningen av –  Det svenska humorpriset (DSHP).

Innehåll:

 1. Regelverk för DSHP
 2. Prisdefinitioner
 3. Modell för omröstning och juryarbete
 1. Regelverk för Det Svenska Humorpriset

1.1 DSHP syftar till att premiera svensk scenframställning, långfilms-, TV-, podcast- och webbproduktion med humor som huvudgenre. DSHP är öppet för produktioner av humor vars producenter är verksamma i Sverige (svenskregistrerat bolag, svensk medborgare eller mantalsskriven i Sverige). Av detta följer att idé/manus inte behöver vara svenska originalprodukter så länge produktionens inramning producerats av producenter verksamma i Sverige.

1.2 DSHP är öppet för program/programserier/scenframställning/biograffilm/webbhumor som haft sin första visning/sändning/premiär av ett eller flera program/filmer/föreställningar på någon av följande kanaler under nomineringsperioden:

 • Biograf
 • Markbunden TV-kanal
 • Playkanal
 • Streamingplattform
 • Videogemenskap
 • Teaterscen
 • Sociala Medier såsom Youtube, Facebook och Instagram
 • Podcastplattform

Nomineringsperioden är 1 juni – 31 maj.

Undantag görs enbart för Årets Hederspris – Till minne av Gösta Ekman, som kan lyftas ut i ett större sammanhang.

1.3 I samband med att bidragen skickas in ska följande i möjligaste mån förankras med samtliga produktioner:

 1. Att man önskar tävla och därmed närvara på Barncancergalan – det svenska humorpriset.
 2. Att man avser att närvara med minst en producent samt minst en framträdande person från programmet/scenframställningen.
 3. Att man, om man av någon specifik anledning inte kan närvara på galan, själv åtar sig att utse en ersättare som kan ta emot ett eventuellt pris. Denna ersättare ska godkännas av årets Producent och/eller Redaktion för Barncancergalan – DSHP.
 4. Att man är beredd att upplåta klipp ur programmet/serien/filmen för visning under galan och i samband med bl. a nomineringsinslaget för aktuell kategori.
 5. Att man är beredd att tillhandahålla samma klipp som ovan i marknadsföringssyfte till deltagande tv-kanals trailers inför galan.
 6. Att man är beredd att tillhandahålla samma klipp som ovan i marknadsföringssyfte till nätet, exempelvis (men ej uteslutande) till sändande kanals playtjänster, Barncancerfondens kanaler på webben eller andra samarbetspartners.
 7. Att man, om man av någon anledning inte önskar vara en av årets nominerade, godtar att det bidrag som mottog flest röster i den aktuella kategorin, räknat efter de 4 nominerade vid jurysammanträdet, i stället erhåller nomineringen.

För säkerställande av 1.3 har styrelsen kontakt med de aktuella produktionsbolagen.

1.4 DSHP´s logotyp, statyett samt ordmärke är alla registrerade varumärken som tillhör DSHP och får endast användas av tredje man inklusive nominerade/deltagande program/kanal/producent efter skriftlig överenskommelse med DSHP.

1.5 DSHP väljer fritt vilken del eller vilka delar av insänt rörligt material som ska användas i galan.

1.6 DSHP äger ensamt rätten att tolka och tillämpa dessa regler samt att vid valfritt tillfälle ändra deras utformning. Regelverket är beslutat i samråd mellan Barncancerfonden och FLX.

1.7 DSHP leds av en styrelse bestående av representanter från vardera Barncancerfonden, FLX och respektive års sändande kanal/beställare. Styrelsen har bland annat (men inte uteslutande) befogenhet och ansvar att leda arbetet med DSHP, tillsätta jurymedlemmar, övervaka jurygruppernas arbete och godkänna nominerade bidrag.

 1. Prisdefinitioner

Årets komedi
Till den komedi (långfilm eller TV-serie) – som varit roligast under året som gått. Med komedi menas här en produktion som bygger på fasta karaktärer i en manusbaserad handling.

Årets humorprogram
Till det humorprogram som varit roligast under året som gått. Det kan vara sketchprogram, panelshow, talkshow, dolda kameran eller annat format som inte bygger på fasta karaktärer i manusbaserad handling.

Årets manliga komiker
Till den man som under det gångna året synts och lyst extra mycket och som juryn anser förtjänar att kallas Sveriges just nu roligaste manliga komiker.

Årets kvinnliga komiker
Till den kvinna som under det gångna året synts och lyst extra mycket och som juryn anser förtjänar att kallas Sveriges just nu roligaste kvinnliga komiker.

Årets humorklipp - tittarpris
Till det klipp på Instagram/Youtube/Facebook etc som har fått mest likes, delningar och/eller views - OCH som dessutom håller en hög humoristisk nivå trots enkla medel och/eller låg budget. Detta pris utgick år 2021.

Årets scenshow
Till den scenshow som varit roligast under året som gått.

Årets hederspristagare – priset till Gösta Ekmans minne
Till den person eller den humorgrupp som genom en lång karriär i humorns tecken fått det svenska folket att skratta vid många tillfällen.

Barnens Pris
Till den person, grupp, eller produktion som DSHP:s särskilda Barnjury anser varit roligast under året som gått.

Årets humorpodd
Till den podcast som varit roligast under året som gått. Detta pris tillkom 2021.

 1. Modell för omröstning och juryarbete

Det svenska humorpriset delas ut i åtta kategorier varav sex (6) är jurypriser, en (1) blir utsedd av en styrelse och en (1) är ett så kallat tittar-pris.

 1. Årets komedi
 2. Årets humorprogram
 3. Årets manliga komiker
 4. Årets kvinnliga komiker
 5. Årets scenshow
 6. Det svenska humorprisets hederspris - till Gösta Ekmans minne
 7. Barnens pris
 8. Årets humorpodd

Följande gäller för kategorierna 1, 2, 3, och 4

För kategori 1 och 2 får en Nomineringskommitté, utifrån en ”bruttolista” över årets Komedier och Humorprogram, genom enskild omröstning avgöra vilka bidrag inom respektive priskategori som ska gå vidare till Huvudjuryn. Nomineringskommitténs främsta uppgift är därmed att ta fram en förslagslista på kandidater till varje pris, en så kallad ”shortlist”. Bidragen på denna shortlist utses utan inbördes rangordning.

För kategori 3 och 4 presenterar DSHP:s styrelse en lista på kandidater direkt för Huvudjuryn, som utser vinnare. Dessa kategorier ingår såldes inte i Nomineringskommitténs uppdrag.

Nomineringskommittén ska ses som ett förberedande och rådgivande organ. Besluten om nominerade och vinnare ligger hos Huvudjuryn. Finner Huvudjuryn att fler eller andra kandidater än de som föreslagits av Nomineringskommittén bör tas i beaktande, är Huvudjuryn fri att justera Nomineringskommitténs förslagslista, så länge majoriteten av Huvudjuryn bedömer att så ska ske. I sådant fall sker omröstning inom Juryn.

Huvudjuryn har till uppgift att utse fyra nominerade samt en vinnare inom kategorierna 1, 2, 3, och 4. Urvalet sker genom tittande, diskussion och slutligen omröstning. Juryns ordförande har utslagsröst i förekommande fall. Processen med att ta fram en vinnare inom varje kategori sker genom två enskilda röstningsomgångar. I den första röstningsomgången röstar jurymedlemmarna fram fyra nominerade utan inbördes ordning. När de fyra nominerade presenterats graderar respektive jurymedlem de nominerade bidragen i första, andra, tredje och fjärde plats. Det bidrag som sammanlagt har fått flest vinnar-röster är den som utses till vinnare. Detta sker i en sluten omröstning. Vinnarna presenteras för Huvudjuryn först på galan.

Kategori 5 – Årets Scenshow

(pausades under 2021 pga pandemin)

Juryn för Årets scenshow har till uppgift att utse fyra nominerade samt en vinnare. Urvalet sker genom tittande, diskussion och slutligen omröstning. Ordföranden har utslagsröst i förekommande fall. Processen med att ta fram en vinnare sker genom två enskilda röstningsomgångar. I den första röstningsomgången röstar jurymedlemmarna fram fyra nominerade utan inbördes ordning. När de fyra nominerade presenterats graderar respektive jurymedlem de nominerade bidragen i första, andra, tredje och fjärde plats. Det bidrag som sammanlagt har fått flest vinnar-röster är den som utses till vinnare. Detta sker i en sluten omröstning. Vinnarna presenteras för Scenshow-juryn först på galan.

För att kunna vara med och tävla ska scenshowen ha haft minst 5000 åskådare. Dessa kan räknas samman från flera speltillfällen under nomineringsperioden. Produktionen måste vara en urpremiär.

Kategori 6 - Det Svenska Humorprisets hederspris - till Gösta Ekmans minne

Vinnaren av Hederspriset utses av DSHP:s Styrelse. Styrelsen tar fram en lista på kandidater. För undvikande av missförstånd uppdateras och förändras denna lista kontinuerligt, vilket innebär att den ”rangordning” som gällde ett visst år inte behöver vara aktuell året därpå.

Kategori 7 – Barnens pris

En separat barnjury på ca 12 barn utser de nominerade till Barnens pris. Barnjuryn består av barn av olika åldrar, bakgrund och hemort. Barnen samlas under en dag för att utföra sitt juryarbete. Detta tillfälle filmas och visas som ett inslag under galan. Barnjuryn har till uppgift att utse fyra nominerade.

En vecka innan jurymötet får barnen materialet skickat till sig för att kunna titta igenom alla bidragen.

Mötet för barnjuryn inleds med att barnen tittar tillsammans på en snabbgenomgång av bidragen. Därefter får barnen varsitt röstningskort där de skriver vilka fyra bidrag de önskar nominera, utan inbördes ordning. Styrelsen räknar ihop rösterna och de fyra bidrag som har fått flest röster skickas till Barncancerfonden. Barncancerfonden ordnar slutlig omröstning i sina kanaler och presenterar därefter vinnaren för styrelsen. Barnens pris delas ut under galakvällen.

Kategori 8 – Årets humorpodd

Juryn för Årets Humorpodd har till uppgift att utse fyra nominerade samt en vinnare. Urvalet sker genom tittande, diskussion och slutligen omröstning. Ordföranden har utslagsröst i förekommande fall. Processen med att ta fram en vinnare sker genom två enskilda röstningsomgångar. I den första röstningsomgången röstar jurymedlemmarna fram fyra nominerade utan inbördes ordning. När de fyra nominerade presenterats graderar respektive jurymedlem de nominerade bidragen i första, andra, tredje och fjärde plats. Det bidrag som sammanlagt har fått flest vinnar-röster är den som utses till vinnare. Detta sker i en sluten omröstning. Vinnarna presenteras för Humorpodd-Juryn först på galan.

Undantag: Under 2022 tog juryn enbart fram de nominerade. Vinnaren bestämdes av Aftonbladets läsare genom omröstning på aftonbladet.se. Det kan ske även 2023 om styrelsen så beslutar.

Jurygrupper

Huvudjuryn består av nio (9) personer inklusive en (1) Ordförande. Juryns sammansättning ska representera en bredd av humorsverige och ska så långt det är möjligt vara balanserad vad gäller kön, mångfald och ålder. Jurygrupperna bör ej innehålla flera personer som ingår i samma ”humorgäng”.

Nomineringskommittén består av 4 personer. I denna kommitté finns ingen ordförande.

Både Juryn och Nomineringskommittén ska bestå av personer verksamma i den svenska humorbranschen; komiker, manusförfattare, regissörer, producenter, journalister med flera.

Juryn för Årets Scenshow är en separat jury. Deras uppgift är att utse de fyranominerade – och till slut vinnaren – i kategorin Årets Scenshow. Scenshow-Juryn är noga utvald och består av personer som, till stor del, har sett det som har framförts på många av landets scener under nomineringsperioden. 

Juryn för Årets Humorpodd är en separat jury. Deras uppgift är att utse de fyra nominerade – och till slut vinnaren – i kategorin Årets podcast.

Medlemmar av Nomineringskommittén och samtliga jurygrupper kan, men behöver inte, bytas ut varje år.

Regler om jäv

Det Svenska Humorpriset utses av jurymedlemmar bestående av branschfolk. Eftersom humorbranschen är liten och av typen ”alla känner alla” kommer det ofrånkomligen att inträffa situationer när juryn måste bedöma kolleger och människor man har jobbat med och i flera fall känner väl.

Jurymedlemmarna uppmanas att vara konsekvensneutrala och objektiva. Man ska lägga sin röst på den man tycker mest förtjänar priset oavsett personlig relation.

En jurymedlem som haft en framträdande roll i en nominerad produktion får inte delta i omröstningen i den priskategorin.

När det gäller de personliga kategorierna, dvs Årets manliga komiker och Årets kvinnliga komiker samt Årets hederspris är det ej tillåtet att bli nominerad samma år som man sitter i juryn. 

Barncancerfonden, FLX och respektive års sändande kanal förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa tävlingsregler.

Regelsamling för det svenska humorpriset