Regelsamling för det svenska humorpriset

Detta dokument innehåller alla regler och procedurer som tillämpas i fördelningen av det svenska humorpriset (DSH).

Innehåll:

 1. Regelverk för DSH.
 2. Modell för omröstning och juryarbete
 3. Tävlingskategorier

1. Regelverk för det svenska humorpriset

DSH syftar till att premiera svensk scenframställning, långfilms-, TV- och webbproduktion med humor som huvudspråk. DSH är öppet för produktioner med skriven humor, manusbundet med humor som ledmotiv. Producerat av producenter verksamma i Sverige, svenskregistrerat bolag, svensk medborgare eller är mantalsskriven i Sverige. Av detta följer att idé/manus inte behöver vara svenska originalprodukter så länge produktionens inramning producerats av producenter verksamma i Sverige. Produktionen kan inte vara klippta delar ur ett större sammanhang. Detta med undantag för kategorierna Hederspriset samt Årets humorprestation som kan lyftas ut ur ett större sammanhang. Mer om dessa två kategorier i slutet av detta dokument.

Med undantag för det så kallade Hederspriset, är DSH öppet för program, programserier, scenframställning, biograffilm eller webbhumor som haft sin första visning/sändning/premiär av ett eller flera program/filmer/föreställningar på någon av följande kanaler under nomineringsperioden:

 • Biograf
 • Markbunden TV kanal
 • Playkanal
 • Videogemenskap
 • Teaterscen*

I ”Teaterscen” ingår inte institutionsteater med undantag för stadsteatrar med turnerande produktioner som mer har en nationell spridning. För att kunna vara med och tävla ska produktionen ha haft minst 5000 åskådare. Dessa kan räknas sammanlagt från flera speltillfällen under nomineringsperioden. Produktionen måste vara en urpremiär.

Nomineringsperioden är 1/5 - 30/4.

Programserier skall nomineras som hel serie och inte enstaka episoder och kommer att bedömas utifrån hela programseriens kvalitet. Enstaka program kommer vid bedömning mot en programserie att jämföras mot uppfattningen av seriens sammantagna kvalitet.

För alla tävlande produktioner, vid nominering, bör följande förankras:

 1. Att de önskar tävla och därmed närvara på galan.
 2. Om man av någon specifik anledning inte kan närvara på galan så ska man själv utse en värdig ersättare som kan ta emot ett eventuellt pris. Denna person ska godkännas av produktionen.
 3. Närvarokrav omfattar minst en producent samt minst en framträdande person från programmet/scenframställningen.
 4. Att de vill upplåta klipp ur programmet/serien/filmen för visning under galan. Detta i samband med bl a nomineringsfilmen för aktuell kategori.
 5. Att de vill släppa samma klipp som ovan i marknadsföringssyfte till sändande tv-kanal i samband med trailning inför galan.
 6. Att de vill släppa samma klipp som ovan i marknadsföringssyfte till kanalens egen playtjänst eller till aktuell samarbetspartner som t ex Aftonbladet.
 7. Om bidraget av någon anledning inte önskar vara en av årets nominerade ska det bidrag som mottog flest röster i den aktuella kategorin, räknat efter de 4 nominerade vid jurysammanträdet, få erbjudande att delta istället.

För säkerställande ovan har nomineringsledningen kontakt med de aktuella produktionsbolagen.

DSH:s logotyp, statyett samt ordmärke är alla registrerade varumärken som tillhör DSHP och får endast användas av tredje man inklusive nominerade/deltagande program/kanal/producent efter skriftlig överenskommelse med DSH.

DSH väljer fritt vilket parti i insänt rörligt material som ska användas i galan.

DSH äger ensamt rätten att tolka och tillämpa dessa regler samt att vid valfritt tillfälle ändra deras utformning. Ovanstående regelverk är beslutat i samråd mellan Barncancerfonden, Discovery Networks Sweden (Kanal 5) och FLX.

2. Modell för omröstning och juryarbete.

Det svenska humorpriset delas ut i 7 kategorier, varav 4 är jurypriser, 1 blir utsedd av en styrelse och 2 är tittarpriser.

 1. Årets komedi
 2. Årets humorprogram
 3. Årets komiker
 4. Årets scenshow
 5. Det svenska humorprisets hederspris – till Gösta Ekmans minne
 6. Barnens pris
 7. Årets humorklipp

Barncancerfonden, Kanal 5 och FLX har beslutat att vinnare av DSHP skall utses genom en omröstning som utförs av en huvudjury. Det förfarandet beskrivs närmare nedan.

Nomineringskommitté

En nomineringskommitté tar del av en bruttolista över de produktioner som varit aktuella under nomineringsperioden. Genom enskild omröstning väljer nomineringskommittén ut vilka sex bidrag som ska ingå i varje kategori för vidare bearbetning av sittande huvudjury. Dessa sex bidrag är utsedda utan inbördes rangordning. Nomineringskommittén ska ses som ett förberedande och rådgivande organ. Beslutet om både nominerade och vinnare ligger helt hos huvudjuryn. Om den anser att fler, eller andra kandidater än de som återfinns på denna short-list bör tas i beaktande, är den fri att göra det.

Huvudjuryn

Denna jury består av nio medlemmar inklusive ordförande. Den ska i sin helhet bestå av personer verksamma i den svenska humorbranschen såsom komiker, manusförfattare, regissörer och producenter. Huvudjuryn kan bytas ut varje år men det finns också möjlighet för den jurymedlem som så önskar, att delta under flera år. Juryn ska representera en bredd av humorsverige och ska så långt det är möjligt vara balanserad vad gäller kön, mångfald, ålder och yrkesfunktion. Juryn bör ej heller innehålla flera personer som ingår i samma ”humorgäng”. Detta ombesörjs av juryansvarige.

Regler om jäv mm:

Eftersom humorbranschen är liten och av typen ”alla känner alla” kommer det ofrånkomligen att inträffa situationer när juryn måste bedöma kolleger och människor man har arbetat med och i flera fall känner väl. Jurymedlemmarna uppmanas vara konsekvensneutrala och objektiva. Man ska lägga sin röst på den man tycker mest förtjänar priset oavsett personlig relation. En jurymedlem som haft en framträdande roll i en produktion som är nominerad får inte delta i omröstningen i den kategorin.

När det gäller de personliga kategorierna, dvs Årets komiker samt Årets hederspris kan man inte bli nominerad samma år som man ingår i juryn.

Vinnare av DSHP i kategorierna 1, 2 och 3 utses genom nedanstående juryförfarande. Vinnare i kategori 4 utses genom ett juryförfarande som beskrivs senare i det här dokumentet. Hederspriset utses av DSH styrelse. Vinnare av kategori 6 utses av en separat barnjury på ca 12 barn samt en vuxen, känd, ordförande. Denna omröstning sker i Stockholm under en dag i augusti där man samtidigt bandar för att klippa ihop ett VB till galan. För kategori 7, se nedan för röstningsförfarande.

Kategori 1, 2 och 3

Huvudjuryns arbete tar vid efter att nomineringskommittén gjort en gallring av samtliga bidrag. För kategori 3 krävs ingen nomineringskommitté utan bidragen presenteras i stället direkt från nomineringsledningen till huvudjuryn för bedömning. Juryn har till uppgift att utse fyra nominerade i varje kategori. Urvalet sker genom tittande, genom diskussion och genom röstning. Ordföranden har utslagsröst i förekommande fall. När fyra nominerade bidrag är framröstade lägger jurymedlemmarna sin röst på det bidrag som till slut ska vinna. Detta sker i en sluten omröstning.

Kategori 4

En separat jury bestående av tre personer sammanträder för att utse fyra nominerade scenshower och till slut vinnaren i kategorin Årets Scenshow. Denna separata jury är noga utvald och består av tre personer som har, till stor del, sett det som har framförts på landets scener under nomineringsperioden. 

Kategori 5

Det svenska humorprisets hederspris - till Gösta Ekmans minne blir framröstat av styrelsen till Det svenska humorpriset som gemensamt tar fram en lista på möjliga kandidater. Listan som ligger till grund för varje års val uppdateras och förändras inför varje år. Detta innebär att den rangordning som gällde ett visst år inte behöver vara aktuellt året därpå.

Kategori 6

En separat barnjury bestående av ca 12 barn i olika åldrar, bakgrund och hemort samlas under en dag och pratar om vikten av humor och skratt. Detta tillfälle filmas och visas under den kommande galan. Barnen diskuterar och röstar fram fyra nominerade bidrag som sedan hela landets barn under 18 år har möjlighet att rösta på för att slutligen kora vinnaren i Barnens pris. Den röstningen sker på Barncancerfondens hemsida under Barncancergalan – det svenska humorpriset på barncancerfonden.se. Vinnaren kan vara både en enskild person eller en humorgrupp.

Kategori 7

Årets humorklipp tittarpris. Styrelsen till det svenska humorpriset tar gemensamt fram en bruttolista av humorklipp som de anser har varit de roligaste och mest unika under nomineringsperioden. Styrelsen är helt fria att välja från de produktioner och klipp de hittar på nätet och deras beslut kan inte ifrågasättas eller överklagas.

Nomineringskommittén röstar ur den listan fram de fyra främsta som sedan utgör de nominerade i kategorin. Det slutliga röstningsförfarandet sker sedan via en separat registreringssida ca en månad före galan. DSH uppmanar alla att gå in och rösta på den av de nominerade de tycker ska vinna kategorin Årets humorklipp.

3. Kategoribeskrivning och prisdefinitioner

Årets komedi

Tilldelas till den komedi, (långfilm eller teveserie) som varit roligast under året som gått. Med komedi menas här en produktion som bygger på fasta karaktärer i en manusbaserad handling.

Årets humorprogram

Till det humorprogram (TV samt playtjänster) som stått ut som det roligaste i Sverige under det gångna året. Det kan vara sketchprogram, panelshow, talkshow, dolda kameran eller annan form som inte bygger på fasta karaktärer i manusbaserad handling. 

Årets komiker

Till den person som under det gångna året synts och lyst extra mycket och som juryn anser förtjänar att kalla sig Sveriges just nu roligaste person.

Årets scenshow

Till den scenshow som varit roligast under året som gått.

Årets hederspristagare – priset till Gösta Ekmans minne

Till den person som genom en lång och framgångsrik karriär i humorns tecken fått svenska folket att skratta vid många tillfällen.

Barnens Pris

Till den person, grupp, eller produktion som barn under 18 år anser varit roligast under året som gått.

Årets humorklipp - tittarpris

Till ett enskilt klipp eller sekvens (under 5 min) som under året fått ett brett genomslag och hållit en extra hög humornivå.

 

Barncancerfonden, Kanal 5 och FLX förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa tävlingsregler.

Regelsamling för det svenska humorpriset