Lasarettsansluten hemsjukvård

Meningen är att svårt sjuka barn eller barn som ofta behöver sjukvård, istället för att vara inneliggande på sjukhus skall kunna vårdas i hemmet av personal med erfarenhet av barnsjukvård, i samarbete med föräldrar och anhöriga.

Vår förhoppning är att vara lättillgängliga och snabbt kunna ge råd per telefon. Genom att också i tidigt skede kunna göra medicinska bedömningar, tror vi att man kan undvika inläggning på sjukhus.

Den trygghet det innebär att vara i hemmiljö menar vi är särskilt viktig för barn som är sjuka. Familjen får mer tid tillsammans och man har större möjlighet att följa sina vanliga rutiner.

Även för syskon, som annars lätt blir åsidosatta när en syster eller bror är inlagd på sjukhus är det positivt om det dagliga livet blir så "normalt" som möjligt.