Volontärpolicy

Här hittar du Barncancerfonden Södras allmänna volontärpolicy.

Syfte med volontärpolicyn

Skapa kunskap om hur man som volontär ska förhålla sig gentemot Barncancerfonden Södras kontaktytor såsom andra volontärer, privatgivare, företag, medlemmar och allmänheten.

Barncancerfonden Södras ändamål

Barncancerfonden Södra är en ideell förening som ger stöd och skapar ljusglimtar under och efter behandling för hela familjen, i Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Barncancerfonden Södra erbjuder familjer middagar och aktiviteter på sjukhusen, rekreation, resor samt regelbundna olika aktiviteter för hela familjen.

Barncancerfonden Södra är beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi har ett 90-konto, vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Kärnvärden

 • Hopp - Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld.
 • Mod - Vi visar mod genom att se verkligheten som den är.
 • Ansvar - Vi tar ansvar för barnen och familjerna.

Introduktion i Barncancerfonden Södras arbete

Alla volontärer ska erbjudas skriftligt introduktionsmaterial om Barncancerfonden Södras verksamhet. Vid behov ska även muntlig genomgång ges.

Vad är en volontär hos Barncancerfonden Södra?

En volontär är en person som engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi även andra definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar.

Vem kan vara volontär för Barncancerfonden Södra?

Åldersgränsen är 18 år. Barn som deltar ska kunna delta självständigt i målsmans sällskap samt under dennes ansvar.

Vilket ansvar har en volontär som arbetar för Barncancerfonden Södra?

 • Du representerar Barncancerfonden Södra och andra Barncancerfonders varumärke* och är en god representant för detta i ditt engagemang.
 • Du känner ansvar för den uppgift du tagit på dig.
 • Du ansvarar för att redovisa alla insamlade medel till Barncancerfonden Södra.
 • Du kontaktar Barncancerfonden Södra om det uppstår oklarheter när det gäller volontärarbetet.
 • Du meddelar Barncancerfonden Södra i god tid om du önskar avsluta ditt uppdrag.
 • Du bär endast Barncancerfonden Södras kläder vid representation.
 • Du representerar inte Barncancerfonden Södra juridiskt och kan som volontär inte teckna avtal i Barncancerfonden Södras namn.
 • Eventuell lånad utrustning måste återlämnas i ursprungligt skick.
 • Barncancerfonden Södra är politiskt och religiöst obunden och du som volontär förhåller dig till det vid representation.
 • Om man deltar som volontär på ett evenemang så behandlar man givare och allmänhet med största respekt. Många tycker att barncancer är otroligt känsligt även om man aldrig själv varit drabbad.
 • Möt dina medmänniskor med respekt och var lyhörd. Många volontärer inom Barncancerfonden Södra är själva drabbade och kan därmed gå igenom jobbiga perioder med behandlingar och dylikt.
 • Du delar Barncancerfonden Södras kärnvärden enligt ovan.

* Det finns sex (6) lokala Barncancerfonder i Sverige, knutna till lokala regionala barncancercentra, samt en central Barncancerfond som i huvudsak finansierar forskning.

Hantering av pengar

Missbruk av förtroende och insamlade medel eller gåvor kan leda till att Barncancerfonden Södra blir av med sitt 90-konto.

 • Erbjudanden, gåvor och insamlade medel får under inga omständigheter utnyttjas för egen eller närståendes vinning.
 • Kontanthantering ska ske i samarbete av minst två (2) av varandra oberoende personer.
 • Räkning av intäkter bör i första hand ombesörjas av två (2) i förhand utvalda personer på en säker plats och i direkt anknytning till evenemanget.

Säkerhetsrutiner

 • Volontären omfattas av Barncancerfonden Södras rutiner kring säkerhet och kontakter till anhöriga. Barncancerfondens givar- och medlemsregister behandlas enligt GDPR.
 • Under ett evenemang bör man försäkra sig om var ordningsvakter och eventuella nödutgångar befinner sig.

Ersättning

 • Arbetet sker helt ideellt och av egen fri vilja.
 • Utlägg ersätts mot uppvisande av kvitto och annat relevant underlag enligt överenskommelse i det aktuella uppdraget.

Försäkring

Barncancerfonden Södras volontärer omfattas av volontärförsäkring.

Motverka diskriminering

All form av kränkande särbehandling ska aktivt motverkas. Mobbing eller trakasserier får inte förekomma. Alla människor ska bemötas med respekt oavsett ålder, kön, sexuell läggning, handikapp, etnisk tillhörighet, nationalitet och/eller trosuppfattning.

Alkoholpolicy

 • Barncancerfonden Södra bekostar inte alkohol.
 • Det är förbjudet att inta alkohol iklädd Barncancerfonden Södras kläder.
 • Det är förbjudet att uppträda drogpåverkad i samband med volontärarbetet för Barncancerfonden Södra.

Kontroll och utdrag av register

Kontroll av volontären beror på uppdragets karaktär. Om uppdraget handlar om att arbeta med barn så görs en separat kontroll med polisutdrag och om uppdraget innefattar handhavande av pengar så görs en kreditupplysning.

Uppdragsbeskrivning

Ett ideellt uppdrag är de uppgifter som en ideell organisation söker frivilliga till. Det kan handla om både korta och långa uppdrag, från engångsinsatser till uppdrag som omfattar flera timmar i veckan eller månaden.

Volontärsamordnare eller kontaktperson

Kontaktperson för uppdraget finns i uppdragsbeskrivningen.

Företagssamarbeten

 • Kampanjer och aktiviteter får inte utföras under Barncancerfonden Södras namn utan medgivande från styrelsen eller ansvarig för Företagssamarbeten.
 • Gåvor som skänks till aktiviteter och kampanjer måste godkännas och registreras av Barncancerfonden Södra. Styrelsen beslutar hur dessa gåvor ska hanteras.
 • Målet för arbetet ska alltid vara att samla in så mycket medel som möjligt till Barncancerfonden Södras verksamhet.
 • Som i alla affärsrelationer så har kunden/givaren alltid rätt.

Kontakta Barncancerfonden Södras företagsansvarig innan kontakt med företag för information om riktlinjer kring företagssamarbete.

Har du några frågor?

Vänligen kontakta Martina Mårlind på e-post: martina.marlind@barncancerfonden.se.