Placeringspolicy

För att säkerställa våra medel har vi tagit fram en placeringspolicy. Eftersom Barncancerfonden Södra inte har statliga, kommunala eller landstingsbidrag är vi beroende av våra värdefulla givare.

Policyn är framtagen för att behålla en stabil ekonomisk grund i föreningen som gör att vi kan fortsätta utveckla verksamheten på rekreationsanläggningar, sjukhus och de olika stödgrupperna.

1.1 Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel kan vara placerade i följande tillgångsslag:

a) Svenska värdepapper.

b) Svenska aktierelaterade instrument.

c) Likvida medel i svensk valuta.

1.1.1 Räntebärande värdepapper

Placering får ske i följande slag av räntebärande värdepapper:

a) Skuldebrev utfärdade av eller med fullständig garanti från svenska staten.

b) Skuldebrev utfärdat av svensk kommun, landsting, svensk bank eller bostadsfinansieringsinstitut.

c) Övriga skuldebrev utfärdade av svenska emittenter som erhållit en kortsiktig rating om lägst P1 enligt Moody´s eller A1/K1 enligt Standard & Poors.

d) Skuldebrev utfärdade av stat som erhållit rating AA enligt Standard & Poors.

1.1.2 Restriktioner

För värdepapper som emitteras av

a) Låntagare under kategori 1.1.1. a) skall placeringsinstrument utgöra minst 40% av den räntebärande portföljen.

b) Annan enskild låntagare enligt 1.1.1. b) och 1.1.1. c) får placeringsinstrument utgöra högst 25% av den räntebärande portföljen.

c) Annan enskild låntagare enligt 1.1.1. d) får placeringsinstrument utgöra högst 25% av den räntebärande portföljen.

1.1.3 Löptider

a) Durationen för ränteportföljen kan variera mellan 1 och 3,5 år.

b) Placeringar in instrument utgivna av emittent enligt kategori 1.1.1. b) och 1.1.1. c) får ej ha en återstående löptid överstigande 1 år. d) får ej ha en återstående löptid överstigande 7 år. d) Placeringar i instrument utgivna av emittent enligt kategori 1.1.1.

1.1.4 Räntederivat

Ränteoptioner, ränteterminer, ränteswappar och forward rate agreements får ej användas.

1.1.5 Aktier och aktierelaterade instrument

Följande placeringar får innehas (exempelvis genom gåva):

a) Svenska aktier, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, konvertibla skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning, del- eller teckningsrätter som är inregistrerade vid OM Stockholmsbörsen ABs A- och O-listor.

b) Andelar i svenska aktiefonder som står under Finansinspektionens tillsyn samt andelar i utländska aktiefonder utgivna av välrenommerade fondbolag som står under tillsyn av tillsynsmyndighet.

c) Svenska aktier, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis, skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning, del- eller teckningsrätter som inom ett år från emissionen avses bli inregistrerade och/eller noterade vid OM Stockholmsbörsen ABs A- och O-listor.

1.1.6 Restriktioner

Föreningen skall ej aktivt handla med aktier, svenska eller utländska.

1.1.7 Aktiederivat

a) Köp av säljoption avseende innehavda värdepapper.

b) Utfärdande av köpoption avseende innehavda aktier.

1.1.8 Belåning

Portföljens marknadsvärde får ej belånas.

1.1.9 Etiska regler

Barncancerföreningens medel skall placeras i enlighet med Banco Fonders etiska placeringsregler.