VAB-ersättningen behöver förändras – färdiga förslag finns

Barncancerfonden har givits tillfälle att yttra sig om betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB. Utredningen presenterar åtgärder för att modernisera, renodla och förenkla den tillfälliga föräldrapenningen. Vi delar i stort utredningens förslag men ser också områden som bör förtydligas – bland annat stödet när barn befinner sig i skolan utan sin förälder. I tider av regeringsbildning ser vi det som mycket viktigt att detta arbete inte tappar fart.

Barncancer är en familjesjukdom som påverkar en hel gemenskap. Tiden efter cancerbeskedet präglas av ovisshet och oro, både för det sjuka barnet och för omgivningen. Föräldrar till barn som insjuknar behöver ofta avstå från arbete under, men även efter behandlingen. Varje familjs behov och situation är unik därför behövs flexibilitet i den tillfälliga föräldrapenningen (VAB).

Barncancerfonden har under lång tid framhållit begränsningarna i dagens ersättningssystem. Bland annat har vi framhållit att ersättningsformen vård av allvarligt sjukt barn är alltför begränsad och att dagens 120 VAB-dagar ofta inte räcker för barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättningar.

Därför är det glädjande att betänkandet SOU 2022:31 Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB föreslår att grunden för allvarligt sjukt barn upphävs. Vi delar utredningens syn kring att barnets behov ska vara styrande, inte att det ska föreligga krav om hot mot barnets liv. Behovet av tillfällig föräldrapenning kan, oavsett tillstånd i sjukdomen, vara stort. På samma sätt är det bra att antalet dagar i stället ska bedömas efter barnets behov.

Barncancerfonden delar i stort utredningens förslag men ser också områden som bör förtydligas för att ersättningssystemet än mer ska utgå från barnets och familjens behov. Ett sådant område handlar om stöd när barnet befinner sig i skolan utan en förälder. Förskola och skola är viktiga friskfaktorer och barn under behandling uppmuntras att succesivt återgå till ordinarie skolverksamhet så snart det är möjligt.

För att barn i enighet med Barnkonventionen fullt ut ska kunna utöva rätten till utbildning, utveckling och privatliv anser Barncancerfonden att föräldrar bör ges möjlighet till ersättning även under den tid som barnet behandlas och samtidigt befinner sig på egen hand i förskola eller skola. Det kan liknas vid att ha jour som aviserat kräver omedelbar närvaro. Barnets mående kan snabbt komma att ändras och det går inte att förutse om eller när det händer. Samtidigt kan få arbetsgivare med kort varsel och stor flexibilitet ta emot, respektive släppa i väg, arbetstagare för de perioder barnet klarar av, respektive inte klarar av, att vara i skolan på egen hand.

Barncancerfonden har med intresse noterat regeringens ambition i Tidö-avtalet om fler verktyg och utrymme för flexibilitet för att kombinera ett högt arbetsmarknadsdeltagande med familjeliv. I det arbetet finns ingen anledning att tappa tempo då färdigutredda förslag finns på bordet. Ett flexibelt ersättningsystem är inte bara en fråga om föräldrars behov utan även barnets. Vid implementering måste barnets bästa alltid sättas först, i synnerhet i relation till Barnkonventionen.

 

För information om tidigare yttranden från Barncancerfonden, vänligen se Remissvar | Barncancerfonden.