Tävling inom den ideella sektorn avgjord: Barncancerfonden har den bästa årsredovisningen!

Vinnare i tävlingen om bästa årsredovisning inom den ideella sektorn blev i år Barncancerfonden, som tog hem priset i konkurrens med drygt hundra andra föreningar och verksamhetsstiftelser. 

Ett av arrangörernas syften med tävlingen är att premiera och stimulera till en god redovisning av den verksamhet som bedrivs inom den ideella sektorn och glädjande nog är kvaliteten generellt högre i år på de insända årsredovisningarna. 

- Det är verkligen en markant skillnad jämfört med förra årets tävling, säger Eva Törning, redovisningsspecialist FAR inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Med tanke på att vi bara är inne på tävlingens andra år så kan vi säkert räkna med ytterligare positiv utveckling av redovisningen inom denna sektor. Att vi har kunnat bidra till detta på något sätt känns oerhört stimulerande.

Intresset för årets tävling har varit rekordstort. Ett hundratal förbund, trossamfund, verksamhetsstiftelser och föreningar har skickat in sina årsredovisningar till tävlingen. Tävlingsjuryns ordförande Bengt Westerberg trycker även i år på behovet av goda förebilder. 

- Barncancerfonden har gjort en verksamhetsberättelse som kan tjäna som inspiration för andra ideella och idéburna organisationer, säger han. Barncancerfondens ekonomiska redovisning är föredömlig: kapitalförvaltningen redovisas sakligt och pedagogiskt, femårsöversikten och kassaflödesanalysen är andra starka punkter.

Barncancerfondens informationsansvarige Anna Bergén är mycket nöjd med årets utfall av tävlingen.

- Vi blev verkligen sporrade av det hedersomnämnande vi fick i fjol och att vi vinner i år tycker jag visar att vår redovisning verkligen utvecklas i en positiv riktning. Vi måste vara duktiga på att berätta för vår omvärld vad vi gör och det räcker inte med att specialisterna förstår utan det måste även allmänheten och i synnerhet våra givare göra. För oss är det livsviktigt med en bra årsredovisning, det är bland annat genom den som vi kan skapa trovärdighet och förståelse för vår verksamhet, säger Anna Bergén. 

Närmare 200 representanter för den ideella sektorn var samlade för seminariet Ideellt forum i Stockholm på onsdagen. Tävlingen och seminariet Ideellt forum har initierats av FöreningsSparbanken och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

Övriga finalister i tävlingen var Byggnads, Diakonia, Hotell och Restaurang Facket, Jehovas vittnen, LO, Riksteatern, Svenska Röda Korset, SISU-idrottsutbildarna och Svenska Bilsportförbundet.

Juryns motivering till varför Barncancerfondens årsredovisning utsetts till årets bästa inom den ideella sektorn var: 

Barncancerfonden har gjort en verksamhetsberättelse som kan tjäna som inspiration för andra ideella och idéburna organisationer. Den ekonomiska redovisningen är föredömlig: kapitalförvaltningen redovisas sakligt och pedagogiskt, femårsöversikten och kassaflödesanalysen är andra starka punkter. Med hjälp av ett slags livbojar ges en tydlig grafisk illustration till fördelningen av intäkter och kostnader. Berättelsen inleds med en utmärkt sammanfattning under den slagkraftiga rubriken "Insamlat och uträttat". Det finns en tydlig koppling mellan det uppdrag som organisationen har och de aktiviteter som har genomförts under året. Riklig information ges i text och bild utan att berättelsen blir tung att läsa. Under rubriken "Så här hjälper du till" får läsaren tips om vad man som enskild själv kan göra i kampen mot cancer och i verksamhetsberättelsen finns också en avi som man kan skicka in för att beställa material eller anmäla sig som givare. Såsom framhålls i verksamhetsberättelsen är det ovanligt att barn får cancer men likväl är det den vanligaste dödsorsaken hos barn i åldern 1-14 år. Trots att utgångspunkten är en svår sjukdom bär hela verksamhetsberättelsen fram ett i grunden positivt budskap: tre av fyra barn överlever i dag och med mer forskning kan det bli ännu bättre!


Bakgrund

FöreningsSparbanken och Öhrlings PricewaterhouseCoopers arrangerar för andra gången en tävling om bästa årsredovisning bland Sveriges ideella föreningar och verksamhetsstiftelser. FöreningsSparbanken och Öhrlings PricewaterhouseCoopers är båda marknadsledande inom sin respektive bransch när det gäller tjänster mot denna sektor. Tävlingen är ett sätt att ytterligare främja utvecklingen inom ideella föreningar och stiftelser. Tävlingsstarten skedde i maj och utnämning samt prisutdelning sker den 12 november 2003.

Alla ideella föreningar, utom de allra minsta, omfattas från och med 2001 av Bokföringslagen och ska, beroende på antal anställda och kapitalstorlek, upprätta årsredovisning eller årsbokslut. Redovisningshandlingarna ska upprättas enligt Årsredovisningslagen. För stiftelser finns motsvarande krav sedan år 2000. Tillämpningen av Årsredovisningslagen är ofta svår eftersom den utformats med inriktning på vinstdrivande verksamhet, medan den ideella sektorn har helt andra syften.
Den ideella sektorn har cirka 125 000 anställda och omsätter cirka 100 miljarder kronor per år eller ca 4 procent av BNP. Utöver detta avlönade arbete utförs ett ideellt arbete motsvarande närmare 300 000 heltidstjänster. Den ideella sektorn i Sverige har en utomordentligt stor omfattning. Sammantaget finns 30 miljoner medlemskap, vilket innebär att varje svensk är med i genomsnitt 3-4 föreningar. 

Forskning under senare tid har visat att Sverige internationellt sett ligger långt framme även när det gäller oavlönat ideellt arbete. Det finns därför starka skäl att visa den ideella sektorn en ökad uppmärksamhet.

I juryn ingår:
Bengt Westerberg, juryns ordförande, f d socialminister, ordförande i Svenska friidrottsförbundet
Lars Ericson, Marknadschef organisationskunder FöreningsSparbanken 
Marianne af Malmborg, f d Generalsekreterare Cancerfonden
Lars Ingelstam, professor emeritus, Linköpings universitet 
Sofia Modigh, IOGT/NTO 
Eva Törning, redovisningsspecialist FAR, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm 
Hans L. Zetterberg, professor emeritus, Columbia University, f d chef för Sifo 
Annika Åhnberg, f d jordbruksminister, ordförande i Rädda Barnen.

Kriterier för bedömning: 
Urvalsprocessen avser en helhetsbedömning av årsredovisningen/årsbokslutet inklusive den verksamhetsberättelse som ofta, vid sidan av förvaltningsberättelsen, avges i samma trycksak. Bland kriterier för bedömningen kan nämnas:

Uppdrag, ändamål, strategi 
Beskrivning av verksamhet/aktiviteter med särskild information om externt finansierad uppdragsverksamhet, exempelvis av Sida. 
Beskrivning av resurser inklusive ideella arbetsinsatser 
Redovisning av hur ändamålet uppfyllts 
Information angående styrelse, verksamhetsledning, organisation, medlemmar och intressenter. 
Beskrivning av den egna samhällssektorn 
Beskrivning av koncernförhållanden och samverkande organisationer 
Prognos, framtidsbedömning 
Känslighets- och riskanalys 
Budget och framtidsplaner 
Överensstämmelse med gällande redovisningsföreskrifter 
Stilistik och grafik 
Teknisk kvalitet med avseende på Årsredovisningslagens bestämmelser.