Stärk skyddsnätet för cancerdrabbade

Försäkringskassans handläggning brister på flera områden. Det visar såväl en nyligen genomförd undersökning från Barncancerfonden som andra nya rapporter och exempel i den offentliga debatten. Det är dags att Sverige får en socialförsäkring värd namnet, skriver representanter för Barncancerfonden.

I boken Avslagsmaskinen konstaterar forskaren Niklas Altermark att allt fler ansökningar om sjukpenning avslås. Enligt Altermark beror det på politiska val och en intern kultur på Försäkringskassan. Av hans intervjuer framgår att vissa handläggare ser som sitt uppdrag att avslöja så många sökanden som möjligt och att de lägger bevisbördan för rätten till ersättning på de sökande.

Detta agerande vittnar Frida Moistos om i en text i Jönköpingsposten (18/10). Frida är inte ensam. En ny undersökning från Barncancerfonden visar att var fjärde förälder till barn med cancer anser att Försäkringskassans stöd är otillräckligt.

Dessutom vittnar många om långa handläggningstider och bristande förståelse för familjernas utsatta situation och om hur bedömningar kan skifta beroende på handläggare. Denna skillnad är varken värdig eller rättssäker.

En familj som drabbas av barncancer riskerar att hamna i ekonomisk kris till följd av långa perioder på sjukhus och svårigheten att kombinera arbete med vård av ett allvarligt sjukt barn. Även om 85 procent överlever, så får en majoritet sena komplikationer som kan försvåra möjligheterna till sysselsättning och inkomst.

Vi möter ofta familjer som tvingas låna pengar av anhöriga för att få ekonomin att gå ihop när Försäkringskassans stöd uteblir. Detta trots välgrundade intyg från behandlande läkare. Utöver den katastrof som en barncancerdiagnos innebär, leder Försäkringskassans ifrågasättande till att familjerna känner sig som fuskare.

I Sveriges Radio berättade en kvinna nyligen att hon anlitat advokat för att bemöta Försäkringskassans avslag. Alla har inte råd med det, och extern hjälp av jurister ska inte behövas. För att erbjuda stöd där samhället brister har Barncancerfonden startat Rättshjälpen. Syftet är att både hjälpa utsatta familjer och klargöra hur lagstiftningen ska tolkas. Och när befintlig lagstiftning inte räcker till, påkalla förändring.

Det sociala skyddsnätet måste fånga upp dessa utsatta grupper på ett bättre sätt. Familjer som drabbas av barncancer och vuxna som överlevt cancer som barn behöver:

  • En socialförsäkring värd namnet. Där Försäkringskassan har förmågan att tolka de sjukintyg som inkrävs från specialiserade läkare och ger det stöd de mest sårbara har rätt till. Överprövningar av välgrundade läkarintyg och upprepade kontroller vid bedömning av ersättning måste upphöra.
  • En utvidgad ”sorgepeng” för föräldrar som förlorat ett barn. I dag kan föräldrar eller vårdnadshavare som förlorat ett barn under 18 år ta ut 10 dagar i ”sorgepeng” i form av en tillfällig föräldrapenning. Denna bör utvidgas så att drabbade inte ska tvingas till sjukskrivning. Sorg är en naturlig reaktion, inte en sjukdom.
  • Ett respektfullt och värdigt bemötande som lever upp till Försäkringskassans vision om att “genom kunskap, empati och förståelse se till att alla som möter myndigheten förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet”.

Per-Fredrik Andersson, styrelseordförande Barncancerfonden Västra

Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden

Läs artikeln publicerad i Jönköpingsposten 20201025