jordan-rowland-WtllOYrN70E-unsplash.jpg

Barncancerfonden välkomnar granskning av omvårdnadsbidraget som bidrar till utformandet av en socialförsäkring värd namnet

Vårdnadshavare till barncancerdrabbade och -överlevare riskerar gå miste om viktig ersättning på grund av otydliga regler och brister i tillämpningen av det nya omvårdnadsbidraget. Försäkringskassans bedömning och tillämpning måste vara rättssäker, likvärdig och ha individen i fokus.

Som medlemsbaserad stöd-, och påverkansorganisation vet Barncancerfonden att vårdnadshavare till cancerdrabbade barn upplever att omvårdnadsbidragets regelverk är svårbegripligt och tillämpningen både krånglig och osäker. För vissa är svårigheterna så stora att de helt enkelt undviker att söka ersättning. Barncancerfonden välkomnar därför den granskning som Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, genomfört som synliggör bristerna och understryker angelägenheten att komma till rätta med problemen.   

Risk för rättsosäkra bedömningar 

ISF har utvärderat omvårdnadsbidraget som ersatte vårdbidraget i januari 2019, och fastställer att det nu framgår tydligare vad som krävs för att bli beviljad förmånen på olika ersättningsnivåer.  

Det finns dock fortsatt stora brister. Bland annat är det inte tydligt vad som ingår i ett normalt föräldraansvar, vilket är en viktig del i Försäkringskassans bedömning av rätten till omvårdnadsbidrag. Detta innebär att barn som har liknande behov bedöms på olika sätt, vilket är direkt rättsosäkert och riskerar att slå hårt mot redan utsatta familjer.  

Granskningen och de slutsatser som lyfts fram i rapporten har stor betydelse för barncancerdrabbade och -överlevare, liksom för andra barn med olika former av funktionsnedsättningar. Barncancerfonden arbetar på flera olika sätt för att bidra med ökad kunskap i dessa frågor samt hållbara och långsiktiga lösningar. Tillexempel genom att ta fram kunskapsunderlag till beslutsfattare och remissvar till statliga utredningar. Målet är en socialförsäkring värd namnet. 

Rapporten i fem punkter 

Utifrån rapporten går det att bland annat utläsa följande: 

  • ISF anser att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer om föräldraansvaret. Syftet är att det ska bli tydligare för enskilda handläggare att göra bedömningar, men även att öka transparensen i vad handläggare utgår från i bedömningarna. 
  • Det har skett en viss ökning av andelen föräldrar där båda tar del av förmånen för sina barn samtidigt. Detta är mycket positivt ur ett barnrättsperspektiv. 
  • Försäkringskassan behöver tydliggöra vad som gäller angående beviskrav inom omvårdnadsbidraget för att det ska bli tydligt för försäkringsutredarna och beslutfattarna i tillämpningen av lagstiftningen. 
  • Tillämpningen av regelverket måste fortsatt vara rättssäker, följa praxis och vara likvärdig. 
  • Det är positivt att Försäkringskassan verkar för att göra arbetet i handläggningen enklare och smidigare samt för att korta ner de långa handläggningstiderna kring omvårdnadsbidraget. 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på ISFs hemsida: Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag - Inspektionen för socialförsäkringen (isf.se)