affection-1866868_1920.jpg

80 miljoner till cancervården i regeringens satsning på jämlik barncancervård

I överenskommelsen om jämlik cancervård 2021 mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, avsätts 80 miljoner kronor till att stärka barncancervården. Bland annat får långtidsuppföljningen av barncanceröverlevare ett ökat fokus.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKR offentliggjordes precis innan jul. Totalt avsätts 500 miljoner kronor till cancervården varav 80 miljoner öronmärks för barn i 2021 års budget. Särskilda fokusområden är insatser för ökat psykosocialt stöd för cancerdrabbade barn och deras familjer och förbättrad uppföljning av barn som drabbats av en förvärvad hjärnskada. En stärkt övergång från barncancer- till vuxensjukvård och förbättrad långtidsuppföljning efter barncancer framhålls också. Områden som Barncancerfonden vid flertalet tillfällen pekat ut som i särskilt stort behov av förbättring under 2020.

– Majoriteten av de barn som överlever cancer drabbas av sena komplikationer och vissa komplikationer kan uppstå flera år efter att behandlingen är avslutad. Den som haft cancer som barn behöver därför en samordnad och stabil övergång från barncancervården till vuxensjukvården, för fortsatt uppföljning och vård. Bara så säkerställer vi att alla får möjlighet till ett fullgott liv efter behandling. Trots det vet vi att barncanceröverlevare idag tappas bort i övergången, något som kan leda till livslångt lidande och i värsta fall för tidig död, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.  

Även i 2019 och 2020 års överenskommelse fanns öronmärkta pengar till barncancervården, 60 miljoner 2019 och 80 miljoner 2020. Att satsningen fortsätter även i år är glädjande, menar Barncancerfonden.

– Det är viktigt att stödet görs mer långsiktigt, annars riskerar satsningarna bli tomtebloss med kortvariga effekter. För att kunna utveckla sjukvården på det sätt som klinikerna kan och vill krävs långsiktigt stöd. Som Sveriges största finansiär av barncancerforskning och som varje år ekonomiskt stöttar regionala barncancercentrum vet vi att uthålligheten är oerhört viktig för att skapa goda förutsättningar, säger Thorbjörn Larsson.

Läs hela överenskommelsen.