Kompetensförsörjningen inom barncancervården

Vi vill att barn som behandlas mot cancer alltid ska känna trygghet. Att de inte ska behöva flytta till andra avdelningar och träffa ny personal som inte känner till deras historia. Vi vill även framtidssäkra vården. För att den svenska barncancervården ska kunna utvecklas och på sikt nå 100 procents överlevnad behövs mer tid till forskning.

Tack vare framsteg inom forskningen överlever i dag 85 procent av de barn som drabbas av cancer. För att rädda ett cancersjukt barn krävs långa och tuffa behandlingar. Den avancerade vården kräver ökad personaltäthet, mycket mer än tidigare. Men antalet sjuksköterskor på barncanceravdelningarna har inte ökat i samma takt som den medicinska utvecklingen har gått framåt, och bara en del av dem har utbildning i barnonkologi.

Den rådande bristen på personal inom barnonkologin är det i särklass största hotet mot en fullgod barncancervård. Vi behöver därför säkerställa att det finns en acceptabel personaltäthet på alla landets barncancercentrum och att arbetsvillkoren är sådana att personalen, som gör ett så viktigt arbete, trivs och orkar även på lång sikt.

Personal saknas på 4 av 6 barncanceravdelningar

Barncancerfonden undersöker årligen läget på landets sex barncancercentrum. 2018 års kartläggning visar att det totalt saknas 29 heltidsanställda sjuksköterskor för att hålla alla vårdplatser öppna och samtidigt ge sjuksköterskorna en god arbetsmiljö med möjlighet att avsätta tid till fortbildning. Dessutom saknas totalt 11 heltidsanställda barnonkologer. Hela den svenska barncancervården står under den kommande tioårsperioden inför ett generationsskifte, då varannan barnonkolog går i pension. Samtidigt tar det i snitt åtta år för en legitimerad läkare att utbilda sig till barnonkolog.

Personalsituationen skiljer sig mycket åt över landet. På barncanceravdelningarna i Umeå och Linköping har man ingen personalbrist, medan läget i Göteborg är pressat. Stockholm, Uppsala och Lund har en hanterbar situation, men behöver alla mer personal. Fyra av sex barncancercentrum tvingas varje månad eller oftare hänvisa barn till andra avdelningar inom sjukhuset på grund av personal- eller platsbrist. För familjerna innebär det att man får träffa ny personal, som har barnkompetens men inom andra specialiteter.

Våra förslag

Den medicinska behandlingen inom svensk barncancervård håller världsklass, men det finns andra delar av barncancervården som behöver mer resurser. I Sverige finns sex regionala barncancercentrum, alla med olika förutsättningar och olika behov. Men det finns flera gemensamma utmaningar där satsningar kan ge barncancervården förutsättningar att:

 1. Förstärka personaltätheten för sjuksköterskor
  Så att barn med cancer och deras familjer alltid kan känna trygghet. Så att de inte behöver flytta till andra avdelningar eller sjukhus och där träffa ny personal som inte känner till deras sjukdomshistoria.
 2. Förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön
  Så att personalen trivs, orkar med sina uppgifter och vill stanna inom den högspecialiserade barncancervården istället för att gå till bättre betalda jobb med mer regelbunden arbetstid.
 3. Ge tid till fortbildning och forskning, för såväl läkare som sjuksköterskor
  Läkare och sjuksköterskor inom barnonkologin måste ges möjlighet att forska vid sidan om sin kliniska gärning – för att den svenska barncancervården ska kunna utvecklas och förbättras, och på sikt nå 100 procents överlevnad.
 4. Ge ett tillräckligt psykosocialt stöd till drabbade barn och deras familjer (länk till frågan om psykosocialt stöd)
  Så att barn med cancer och deras familjer får möjlighet att träffa kurator och psykolog. Idag är stödet otillräckligt. Många drabbade föräldrar vittnar om att de inte erbjudits något stöd alls, och att förväntningarna från samhälle och arbetsgivare är att allt ska återgå till det normala så snart den mest intensiva behandlingsperioden är över.

Vad gör Barncancerfonden?

 • Vi utbildar personal inom barncancervården. Barncancerfonden finansierar och arrangerar utbildningar för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. 
 • Vi erbjuder olika typer av anslag som syftar till att utbilda vårdpersonal; vårdutvecklingspeng, nätverksträffar, kliniska forskarmånader och andra forskartjänster för kliniker, praktiktjänstgöring och fortbildningsbidrag.
 • För att väcka intresse bland läkare att satsa på barncancer som specialitet finansierar Barncancerfonden ST-forskartjänster

Läs mer

Pressmeddelande: Fortsatt brist på personal inom barncancervården – men politiker har lovat åtgärder.

Pressmeddelande: Riksdagspartierna enades om satsning på barncancervården.