Information med anledning av medias rapportering om otillåten forskning på Karolinska Universitetssjukhuset

Uppdaterad 170206

De senaste veckorna har media rapporterat om att Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har bedrivit forskning på allvarligt sjuka patienter utan tillstånd från berörda myndigheter. Med anledning av rapporteringen vill vi informera om att den ansvarige forskaren tidigare har beviljats anslag från Barncancerfonden men inte längre har anslag från oss.

Barncancerfonden anser att det naturligtvis är av största vikt att aktuella regelverk och avtal följs. Den aktuella forskaren är anmäld till Centrala etikprövningsnämnden, som ännu inte har yttrat sig. Vi följer nu ärendet, och inväntar KI:s beslut innan vi tar beslut om eventuella åtgärder. Man ska komma ihåg att i det aktuella ärendet är det ännu ingen som har dömts.

Barncancerfonden ser över policys kring forskningsanslag
Vi har sedan tidigare identifierat ett behov av att se över dels hur vi nås av information om att en forskare är under utredning och dels vilka konsekvenser eventuella oegentligheter ska ge, och vi intensifierar nu detta arbete.

Följande gäller idag kring ansvarsfördelning, rapporteringskrav och brott mot gällande regelverk för forskare som beviljas anslag från Barncancerfonden:

Forskarnas och lärosätenas ansvar att de tillstånd som krävs finns på plats
Alla forskare som tilldelas anslag från Barncancerfonden är fullt ansvariga för att de tillstånd som krävs finns på plats innan forskningsprojekt påbörjas. Detta regleras i de kontrakt som upprättas mellan Barncancerfonden och den aktuella forskaren. Såväl anslagsmottagaren som representant för förvaltande organ (dvs. arbetsgivaren) skriver under kontrakten och godkänner i och med det villkoren.

Krav på rapportering
Barncancerfonden säkerställer att forskningsfinansiering används på ett korrekt sätt genom återrapportering från forskarna. För varje anslag kräver Barncancerfonden in en årsrapport. För fleråriga projekt/tjänster krävs årliga rapporter som granskas innan anslaget betalas ut för nästkommande år. För samtliga projekt oavsett längd tar Barncancerfonden också in en slutrapport.

Brott mot gällande regelverk
Anmälan om forskningsfusk sker till förvaltande organ där forskningshuvudmannen är verksam. Rektor vid förvaltande organ kan överlämna anmälan till Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) som har ett system för att behandla sådana ärenden. En expertgrupp vid CEPN yttrar sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning. Det är universiteten/högskolorna som har det yttersta ansvaret för utredningar om misstänkt oredlighet i forskning liksom eventuella åtgärder vid konstaterat fusk. I det fall anslagsmottagare fälls för brott mot gällande regelverk gör Barncancerfonden en bedömning i varje enskilt fall kring vilka åtgärder som bör vidtas.