Barn med leukemi får bättre behandling med nytt behandlingsprotokoll

Ett nytt steg har tagits inom barncancerområdet. För första gången på åtta år finns ett helt nytt behandlingsprotokoll för akut lymfatisk leukemi. Protokollet utnyttjar nya tekniker för att urskilja små mängder av kvarvarande leukemiceller vilket gör att läkaren i ett tidigt skede kan anpassa behandlingen till det enskilda barnet. Protokollet använder också nya nordiska och internationella forskningsresultat som gör det möjligt att optimera effekten av de mediciner som används.

Utvecklingen har varit dramatisk och mycket positiv inom barnleukemi. För drygt tjugo år sedan överlevde ytterst få barn - idag överlever fyra av fem i Sverige. Med det nya protokollet skapas förutsättningar för att rädda fler liv. 

- Den viktigaste nyheten är att vi har funnit metoder för att identifiera mindre mängder leukemiceller, och att vi fått ökad kunskap om vad dessa mindre mängder betyder för behandlingen. Det innebär att vi snabbare och säkrare kan se hur barnen svarar på terapin och styra behandlingen efter det, säger Jonas Abrahamsson, överläkare vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. 

Målet med tidigt anpassad behandling är att minska antalet återfall och att barnen ska få färre biverkningar. En viktig förändring är att ingen får strålning mot hjärnan i primärbehandlingen. 

Ett behandlingsprotokoll ligger till grund för behandlingen och fungerar som en garanti för att alla barn får bästa möjliga behandling. Protokollet är samtidigt ett forskningsprojekt vars mål är att besvara viktiga frågor som leder till att behandlingsresultaten inom barnleukemi förbättras. Behandlingsresultaten analyseras noga och de utgör grunden för den framtida utvecklingen. Det nya protokollet har arbetats fram i gruppen av barncancerläkare i Sverige och övriga Norden och rekommenderas som "best available treatment" i dessa länder. 

- Det är fantastiskt att behandlingen vid barnleukemi har förbättrats ytterligare. Detta är ett av många forskningsprojekt som får långsiktigt stöd av Barncancerfonden, och det är alltid glädjande att se resultat, säger Olle Björk, generalsekreterare vid Barncancerfonden. 

För mer information, kontakta: 

Jonas Abrahamsson, överläkare vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg, 031-343 40 00, 0707-69 51 59, jonas.abrahamsson@vgregion.se 

Olle Björk, generalsekreterare vid Barncancerfonden, 08-584 209 10, olle.bjork@barncancerfonden.se 

Jessica Runemark, informatör på Barncancerfonden, 08-584 209 24, 
jessica.runemark@barncancerfonden.se

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Barncancerfondens vision är att alla barn som får cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Barncancerfonden finansierar cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0.