61 miljoner till barncancerforskningen: Ett av projekten ska studera hur barncancer drabbar föräldrarna

Barncancer är en mångbottnad tragedi där sjukdomen av naturliga skäl sätts i centrum. Men hur drabbar sjukdomen barnets föräldrar? För att belysa föräldrarnas livssituation anslår nu Barncancerfonden 1 200 000 kronor till forskaren Emma Hovén som under två år ska studera hur föräldrar påverkas ur ett psykologiskt och ekonomiskt perspektiv. Totalt beviljar Barncancerfonden i dagarna 61 miljoner kronor i forskningsanslag för 70 nya projekt inom barncancerområdet.

Barncancer innebär en stor omställning för hela familjen där föräldrarna måste anpassa sig till krävande behandlingar och osäkerhet när deras barn är drabbat av en livshotande sjukdom. Med det följer en stor psykisk påfrestning och det faktum att föräldrarna oftast vill vara så nära sitt barn som möjligt, större delen av tiden. Under dessa förutsättningar är det svårt att upprätthålla samma arbetstempo som innan ens barn drabbades av cancer och därför tvingas många föräldrar att gå ner i arbetstid, vilket kan leda till inkomstbortfall och privatekonomiska problem. Det riskerar att bli en neråtgående spiral, där privatekonomin ansträngs parallellt med att man som förälder oroar sig för sitt barns överlevnad.

– Vi ser det här som ett angeläget ämne att lyfta fram, vi vet av alla de tusentals föräldrar vi har mött att tillvaron när ens barn drabbas av cancer innebär en fruktansvärd påfrestning där livet blir en ojämn kamp där man inte sällan slits mellan hopp och förtvivlan parallellt med att vardagspusslet inte går ihop. Därför är det viktigt att belysa föräldrarnas livssituation med förhoppningen att vi kan synliggöra barncancerns alla offer, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.

– Jag är glad över Barncancerfondens anslag och att de har visat en stor förståelse för det centrala i projektet. Min förhoppning är att vår forskning ska skapa ökad förståelse och konkretisera den enkla sanningen att en olycka sällan kommer ensam. För en förälder till ett cancerdrabbat barn är livet för alltid förändrat, vår ambition är att synliggöra denna grupp och de ekonomiska och arbetsrelaterade påfrestningar som det medför när arbetslivet blir svårt att upprätthålla på samma nivå som tidigare, säger Emma Hovén.

Barncancerfonden finansierar över 90 procent av all forskning som bedrivs i Sverige kring barncancer. Forskningsanslagen delas ut en gång om året och måste ha relevans för barncancer och komma cancersjuka barn tillgodo. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder med utlåtanden från externa specialister som stöd i bedömningen, samt av representanter från Barncancerfondens medicinska arbetsgrupp. Efter nämndens yttrande fattar Barncancerfonden beslut om anslagsfördelningen i december månad varje år. I dagarna har Barncancerfonden beslutat att lägga 61 nya miljoner kronor på forskningen om barncancer för 70 nya projekt inom kategorierna projektanslag, planeringsanslag och personlig lön.

För mer information, kontakta gärna:
Johanna Perwe, presskontakt Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 35 
E-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se

Emma Hovén, Fil dr., Barncancerforskningsenheten, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm
Telefon: 070-752 28 40
E-post: emma.hoven@ki.se