180 forskningsprojekt om barncancer behöver finansiering

I Barncancerfondens höstutlysning har 181 ansökningar kommit in från forskare som behöver finansiera sina projekt inom barncancerforskning. Totalt ansöker forskarna om 436 miljoner kronor.

Barncancerfondens höstutlysning omfattar 62,5 miljoner kronor. Totalt har det kommit in 181 ansökningar om sammanlagt 436 miljoner vilket innebär att Barncancerfonden kommer att behöva välja vilka projekt som ska få hel- eller delfinansiering. Detta sker genom bedömning i ett antal forskningsnämnder med olika expertkompetens beroende på ansökans art.

Ovanliga diagnoser
Av den totala utlysta summan är 2 miljoner kronor öronmärkta för forskning på så kallade ”ovanliga diagnoser”, det vill säga barncancersjukdomar som är väldigt ovanligt förekommande och som det därför forskats väldigt lite på.
– 21 av de inkomna ansökningarna gäller just ovanliga barncancersjukdomar. Genom att avsätta pengar specifikt för dessa diagnoser hoppas vi kunna driva forskningen framåt kring barncancersjukdomar där den tidigare har saknats eller varit begränsad, säger Kerstin Sollerbrandt, vetenskaplig sekreterare på Barncancerfonden.

Flest ansökningar från Karolinska
De inkomna ansökningarna ger en bild av var den barncancerrelevanta forskningen bedrivs. Drygt hälften av ansökningarna (55 procent) kommer från Karolinska Institutet i Stockholm. Lunds och Uppsala Universitet står för 15 respektive 9 procent av alla ansökningar. Umeå och Göteborgs Universitet, Karolinska Sjukhuset, Linköpings Universitet och Sahlgrenska Universitetetssjukhuset i Göteborg står för mellan 3 och 10 ansökningar vardera (mellan 1,7 och 5 procent). Därtill kommer 10 enstaka ansökningar från andra lärosäten, varav tre stycken från Danmark.

Flera olika sorters forskning behövs
Forskning inom barncancer genomförs i olika former beroende på vad man vill uppnå. Till exempel syftar vissa projekt till att göra laboratorieforskning användbar ute på klinikerna, medan andra är patientstudier för att öka kunskapen inom ett visst område. I årets höstutlysning har forskare ansökt om finansiering för följande typer av projekt:

Grundforskningsprojekt:   67 st
Translationell forskning:  74 st
Klinisk studie:  17 st
Vårdforskning:  17 st
Utvecklingsprojekt:  5 st
Klinisk anpassning:   1 st

Anslag beviljas i december
Under hösten sammanträder forskningsnämnderna för att bedöma samtliga 181 ansökningar. Vilka projekt som beviljas finansiering kommer att offentliggöras i början av december.

För mer information om forskning, vänligen kontakta:
Anders Höglund, forskningssamordnare
E-post: anders.hoglund@barncancerfonden.se, Telefon: 08-584 209 31

För mer information om Barncancerfonden, kontakta:
Maria Tegin, pressekreterare
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se, Telefon: 08-584 209 60