Öppenhet och transparens

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för Barncancerfondens verksamhet. På så sätt vårdar vi givarnas förtroende och kan säkra tillförlitligheten i vårt arbete. Det är viktigt att givarna tydligt kan se vad vi gör och på vilket sätt vi gör det.

90-konto logo

90-konto

Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används så effektivt som möjligt.

FRII:s kvalitetskod

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Initiativet till koden kommer från insamlingsorganisationerna själva. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden.

Löner och arvoden

Barncancerfonden har ett kansli som leds av en verksamhetschef, vilken verkställer styrelsens beslut. Verksamhetschefen avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår ej. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig men ej löneledande jämfört med motsvarande tjänster i branschen. Verksamhetschefens lön beslutas av ordförande i Barncancerfondens styrelse.

Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringsreglemente för Barncancerfonden - Detta dokument reglerar förvaltningen av Barncancerfondens finansiella tillgångar.

Stadgar

Barncancerfondens stadgar

Styrning, ledning och kontroll

Som medlem i FRII tillämpar vi den kvalitetskod som tagits fram av FRII tillsammans med PwC i samtliga för organisationen tillämpliga punkter. Ett avsnitt i kvalitetskoden som vi vill redogöra särskilt för är hur vi arbetar med styrning, ledning och kontroll.