Digitalt årsmöte 2020

Välkommen till Barncancerfonden Södras årsmöte.

Årsmötet kommer att hållas digitalt. Alla som anmält sig till årsmötet kommer att få instruktioner hur man gör för att delta digitalt.

Dagordning årsmöte
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av protokollsjusterare som även är rösträknare
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
9. Information om årets samarbete med riksförbundet
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Fastställande av arvoden och ersättningar
14. Val av ordförande i styrelsen
15. Val av ledamöter
16. Val av suppleanter
17. Val av revisorer a. revisionsbolag med auktoriserad revisor b. lekmannarevisor c. val av suppleant för lekmannarevisor
18. Val av valberedning
a. ordförande
b. två till fyra ledamöter
19. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
20. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlem förelägger mötet
21. Avslutning 

Här finner du valberedningens förslag på styrelse

Här finner du Årsberättelse för år 2019

Här finner du revisionsberättelse för år 2019

Här finner du information gällande samverkan mellan Barncancerfonden och Barncancerfonden Södra

Varmt välkommen!