SBLG - Svenska Barnleukemigruppen

SBLG bildades 1967 och träffas sedan starten regelbundet för att på nationell basis säkerställa högkvalitativ leukemidiagnostik, behandling, behandlingsresultat och minimering av sena komplikationer.

Svenska Barnleukemigruppen arbetar likadant vid alla barncancercentra för att diagnostiken ska vara nationellt enhetlig och jämförbar. Detta sker bland annat genom samarbete mellan de laboratorier som ställer diagnoser. Gruppen har utvecklat rutinundersökningar av genetiska avvikelser hos leukemicellerna. Avvikelsen styr vilken behandling barnet får.

Metodutveckling sker idag på flera laboratorium i Sverige. Dessa rutiner skapar förutsättningar för det nu pågående arbetet kring förbättrad MRD-diagnostik som i framtida protokoll kommer att få en allt större betydelse (minimal residue disease– minimala mängder av sjuka celler som kan finnas kvar under behandling, och kan orsaka återfall).

SBLG arbetar också för att öka samstämmigheten kring rutiner vid underhållsvård vilken underhållsvård barnet bör få, vilket i sin tur underlättar för hemsjukhusen.

Under 2006 startades också en samnordisk biobank för leukemier i Uppsala där benmärg, blod och serum sparas.

Inrapportering sker numera digitalt, där dokumentation kring den aktuella behandlingen fortlöpande ifylls för ALL, AML och Kronisk myeloisk leukemi (KML), för att kvalitetssäkra registret ytterligare. Till ALL-delen finns kopplat ett formulär för hur mycket barnet påverkas av medicineringen, till exempel av illamående. Genomgång av historiska data gällande högdos-Metotrexatbehandling sker sedan flera år och har publicerats, analyser sker fortlöpande.

Nationellt och internationellt samarbete

Gruppen representeras i NOPHO:s (Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology) leukemiutskott och i olika arbetsgrupper. Genom NOPHO upprätthålls både nationella och internationella kontakter.

Medlemmar

I gruppen ingår representanter för alla sex barnonkologiska centra och en representant för kliniken som utför stamcellstransplantationer vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Utöver dessa finns också två representanter för de olika centralsjukhusen inom varje centrum. Till SBLG finns också knutet en representant från det centrala barncancerregistret.