Om opartiskhet och jäv

Jävsregler är till för att styra hur arbetet organiseras och bedrivs. Detta för att garantera en opartisk och objektiv hantering av ärenden, såsom beviljande av forskningsanslag. De är också till för att skapa förtroende hos allmänheten och fungerar som ett skydd mot, och ger vägledning när jävsituationer uppstår.

För vem eller vilka gäller reglerna?

Jävsreglerna gäller den som ska handlägga ett ärende. Begreppet handlägga täcker inte bara den som deltar vid den slutliga handläggningen av ärendet utan även den som bereder ärendet. Avgörande är om personen i fråga varit inblandad i ärendet på ett sådant sätt att vederbörande kan tänkas ha inverkat på utgången.

I Förvaltningslagen finns det olika typer av jäv:

 • Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv
 • Ställföreträdarjäv
 • Tvåinstansjäv
 • Ombuds- eller biträdesjäv
 • Grannlagenhets- eller delikatessjäv

Förebyggande av jävsituationer

För att förebygga jävsituationer arbetar Barncancerfonden efter följande riktlinjer:

 • Listor över ansökningar bör på ett tidigt stadium skickas till handläggare inom relevanta ämnesråd och kommittéer med en anmodan att ledamöterna anmäler de ansökningar för vilka de är jäviga, eller där de anser att fara för jäv föreligger.
 • Ledamöterna bör uppmanas att uppmärksamma om det finns andra risker för jäv än de exempel som anges.
 • När beredningsgrupper utses, och när ansökningar fördelas, ska jävsfrågan uppmärksammas och jävsituationer undvikas. Detta kan till exempel ske genom att beredningsgrupper och prioriteringsgrupper utser först efter att ansökningar inkommit eller en ansökan flyttas till en annan grupp.
 • Handläggare, där risk för jäv föreligger, ska inte utses till föredragande för en ansökan.
 • Handläggare, där risk för jäv föreligger, ska inte var med när en ansökan behandlas i beredningsgruppen eller prioriteringskommittén.
 • Då en ansökan behandlas som en del i ett kollektiv, till exempel då ett ämnesråd samtidigt beslutar om ett större antal ansökningar enligt en prioriteringslista från en beredningsgrupp, är endast handläggare med jäv i lagens mening förhindrade att delta.

Procedurregler vid jäv

Riktlinjerna för förebyggande av jävsituationer kan inte alltid förhindra att dessa uppstår. De vanligaste fallen är följande:

 • En rådsledamot söker bidrag eller anställning.
 • En ansökan faller inom ett starkt specialiserat område där det inte går att finna ledamöter i beredningsgrupper eller prioriteringskommitté som inte står i en särskild relation till den sökande.

I dessa och övriga fall där jäv kan föreligga ska skriftliga yttranden inhämtas från minst två utomstående sakkunniga.

Åtgärder

Vid en jävsituation ska följande åtgärder vidtas när ett ärende behandlas:

 • Den som är jävig ska lämna lokalen
 • Jäv ska antecknas i protokollet.
 • Även fall där jäv prövats men inte ansetts föreligga ska protokollföras.
 • Om mötet inte protokollförs ska likväl jävsprotokoll föras.