skola_720x405.jpg

Rätt till stöd i skolan

"Rätt till stöd i skolan för elever med cancer" är ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer.

Materialet vänder sig till elevens hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor samt elever och vårdnadshavare. Genom att bland annat lyfta fram delar av skollagen och läroplanen blir skrifterna ett stöd som visar vad som gäller i frågor som rör skola och skolgång när en elev insjuknar i cancer.

Även om "Rätt till stöd i skolan" primärt är framtaget som stöd för elever med cancer och deras skolgång så är många delar också användbara för elever med andra funktionsnedsättningar.

Ladda ner gratis längre ner på den här sidan. 

Filmer som stöd 

Till materialet hör också filmer för att stärka olika yrkesgrupper i skolan. En film om sjukhusskolan som ger förslag på hur man som ansvarig lärare eller mentor kan jobba för att underlätta elevens skolgång under sjukdomstiden. Det finns också en film som riktar sig till rektorer på elevers hemskolor för att stärka rektorns viktiga roll i att bidra till att elever och vårdnadshavare får förtroende och tilltro till att skolan ger bra stöd under en svår period i livet. 

Resultat av medlemsenkät

En enkät bland Barncancerfondens medlemmar visade tydligt att skolan är ett stort problemområde för många familjer. Som en följd av det resultatet beslutade Barncancerfonden att initiera ett skolprojekt som bland annat ska tydliggöra vem som har ansvar för vad – i form av lagar och styrdokument – för att underlätta skolgången för elever med cancer.

Lång erfarenhet av skolfrågor

Bakom innehållet står Björn Olsson, tidigare chef vid sjukhusskolan vid Akademiska sjukhuset, som har lång erfarenhet av att lotsa vårdnadshavare och skola rätt när en elev blir svårt sjuk. Informationen har tagits fram i samarbete med sjukhuslärare och konsultsjuksköterskor vid landets sex barnonkologiska centra.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Olsson, projektledare för "Rätt till stöd i skolan för elever med cancer"
E-post: bjorn.olsson@barncancerfonden.se

Kärstin Ödman Ryberg, Barncancerfonden
E-post: karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se
Telefon: 08-584 209 37

Vi vill veta vad du tycker

Vi vill gärna veta hur materialet fungerar. Fyll i dina synpunkter i formuläret nedan.