Hjälp och nätverk för pedagoger

Det finns flera nätverk och stöd som kan hjälpa dig som pedagog om ett barn/elev insjuknar i cancer.

Ågrenska

Som personal i skola och förskola finns möjligheten att delta i utbildningsdagar som anordnas av Barncancerfonden. Syftet är att skapa en gemensam grund för familj och profession för att på bästa sätt bemöta barnens behov.

Dessa utbildningsdagar hålls på Ågrenska utanför Göteborg. Här får du föreläsningar av specialister inom onkologi, endokrinologi, psykologi, sociologi och pedagogik. För skolpersonal som arbetar med elever som har en förvärvad hjärnskada finns ett nätverk, där du kan få tips om litteratur och komma i kontakt med andra pedagoger.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor för att barn, unga och vuxna, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning oavsett funktionsförmåga. Stödet de erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens de erbjuder kompletterar kommunernas och skolans resurser. Det specialpedagogiska stödet söker man på myndighetens webbplats (spsm.se). SPSM:s insatser är kostnadsfria.

Skoldagar på barncancercentra

På landets sex barncancercentra (Umeå, Stockholm/Solna, Uppsala, Linköping, Göteborg och Lund) genomförs varje år skoldagar. Kontakta sjukhusskolan eller en konsultsjuksköterska för att få närmare information om när skoldagen genomförs på ditt barncancercentra.