Försäkringskassan

Om ditt barn blir svårt sjukt och har stort behov av hjälp kan Försäkringskassan betala ersättning till dig så att du får hjälp att klara dig ekonomiskt under ditt barns sjukdomstid. Även för dig som haft cancer som barn och nu är vuxen finns det olika bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

I samband med att barnet får sin diagnos 

När barnet får sin diagnos och den första kontakten med Försäkringskassan ska göras kommer kuratorn på det barncancercentrum ni hör till att hjälpa er med den information och de intyg som behövs för att få ersättning för till exempel vård av allvarligt sjukt barn. 

Senare under behandlingstiden kan det för en del familjer bli aktuellt att ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. 

Vad är SGI och varför är det viktigt 

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar. Därför är det viktigt att du har koll på din SGI och vet hur du kan påverka den. 

På Försäkringskassans webb finns en sida som förklarar vad SGI är. Där kan du fylla i just dina förutsättningar och få en förklaring till hur din SGI beräknas. Den informationen kan användas av alla men kan vara extra viktig för dig som är egen företagare, studerande eller arbetslös.Mer information hos Försäkringskassan hittar du här.

Tillfällig föräldrapenning för vård avallvarligt sjukt barn 

Denna ersättning kan föräldrar ansöka om när barnet fått sin diagnos och startat sin behandling. Med allvarligt sjukt barn menas att det är stor fara för barnets liv, eller att barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling. 

Vid denna form av föräldrapenning har båda föräldrarna rätt till ersättning från Försäkringskassan under ett obegränsat antal dagar. Detta gör att när familjen väl kommer hem och den medicinska behandlingen börjar trappas ned något har familjen fortfarande möjlighet att ansöka om ordinarie tillfällig föräldrapenning, vilken uppgår till maximalt 120 dagar per barn och kalenderår. 

Försäkringskassanhar en grupp av försäkringsutredare som arbetar med tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn.Prata med din kuratorså kan han eller hon lotsa dig vidare till den gruppen om det skulle vara aktuellt i ert fall. Mer information hos Försäkringskassan hittar du här

Omvårdnadsbidrag 

Omvårdnadsbidraget finns för att hjälpa föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning. Bidragets storlek varierar beroende på hur stora behov barnet har. För att få omvårnadsvårdbidrag ska barnet behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Mer information hittar du här. 

Merkostnadsersättning 

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning under minst sex månader kan du få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder. Försäkringskassan bedömer vad som räknas som merkostnader.Mer information hittar du här.  

Kassakoll 

IFörsäkringskassansKassakoll kan duberäkna hurstor ersättning du fårutifrån din lön. 

Om föräldrarna inte lever ihop 

För dig som inte lever ihop med den andra föräldern till barnet finns stöd och information om underhållsbidrag, beräkning av underhållsbidrag, underhållsstöd, personligt webbmöte, samarbetssamtal och saker som kan vara bra att veta om du separerar eller är ensamstående med barn. Mer information hittar du här.

För dig som överlevt cancer som barn och idag är vuxen 

 

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga 

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta. 

Aktivitetsersättningen kan beviljas i ett till tre år beroende på hur länge din arbetsförmåga är nedsatt.Mer information hittar du här.

Sjukersättning 

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden. Mer information hittar du här. 

Bostadstillägg vid sjukdom 

Bostadstillägg är pengar du kan få om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende. Du behöver inte betala skatt på tillägget. Mer information hittar du här.