Ekonomiskt stöd vid ett barns död

Barncancerfonden ger, som enda ideella organisation i Sverige, ekonomiskt stöd till föräldrar när ett barn dör i cancer. Stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader.

Om stödet

Det ekonomiska stödet motsvarar ett halvt prisbasbelopp.
Här kan du läsa mer om 2021 års prisbasbelopp 

Stödet betalas ut till föräldrar vars barn har dött av en barnonkologisk sjukdom (tumörsjukdomar, leukemier eller histiocytos) innan barnet fyllt 20 år.

Det ekonomiska stödet betalas ut i syfte att täcka kostnader som uppstår när ett barn dör, exempelvis begravningskostnader.

Så ansöker du

Här hittar du ansökan för ekonomiskt stöd vid barns död.

Ansökan om ekonomiskt stöd ska göras inom sex månader efter att barnet har dött.

Ansökan ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare till barnet. Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna underteckna ansökan. 

Du kan även ansöka om det ekonomiska stödet via kuratorn på din barncanceravdelning. Kontakta kuratorn på det sjukhus ditt barn behandlats för mer information och vägledning.

En kopia på dödsorsaksintyg eller undertecknat intyg av onkologiläkare som verifierar dödsorsaken ska bifogas med ansökan.

Ansökan tillsammans med intyg skickas till:
Barncancerfonden
Att: Ekonomiskt stöd
Box 5408, 114 84 Stockholm

Utbetalning 

Utbetalning av det ekonomiska stödet sker i första hand till det avlidna barnets bankkonto. Om barnet saknar bankkonto betalas det ut till angivet bankkontot i ansökan eller per avi.

Har du frågor gällande Barncancerfondens ekonomiska stöd vid ett barns död?

Kontakta Kärstin Ödman Ryberg.

Kontaktpersoner