Infant leukemi

Infant leukemi är egentligen bara beteckningen på ALL, Akut lymfatisk leukemi, hos spädbarn som diagnosticeras före tolv månaders ålder. Behandlingen av den skiljer sig en del från behandling av barnleukemi i andra åldrar.

Infant ALL är en relativt ovanlig leukemiform. Endast cirka fyra barn i Sverige, totalt nio barn i Norden, insjuknar varje år och antalet kan variera en hel del mellan olika år.

Precis som med andra leukemiformer delas infant ALL in i olika undergrupper. Dels finns sjukdomar som är lika de barnleukemier som man ser i alla barnaåldrar, och som man brukar delas in i pre-B respektive T-cells ALL (beroende på vilken sorts omogna vita blodkroppar som växt okontrollerat).

Men det finns också en speciell typ av leukemi som i de allra flesta fall uppträder tidigt i livet. Det är en leukemityp där cellerna är mer omogna och mer besläktade med stamceller i benmärgen än vad cellerna vid de vanligare leukemierna är.

Med kromosomanalyser eller andra genetiska analyser och med undersökning av cellernas ytanantigen (ytstrukturer) känner man igen den speciella sjukdomsformen.

Denna speciella leukemiform dominerar under det första levnadshalvåret. Den är fortfarande vanlig men utgör en minskande andel vid sex–tolv månaders ålder.

Prognos

Som andra leukemiformer är möjligheten till bot beroende på ett antal faktorer. För infant leukemi är faktorerna åldern vid insjuknandet (där ålder under sex månader är ofördelaktigt), antal vita blodkroppar vid diagnos (högt antal vita blodkroppar är ofördelaktigt), förekomsten av en speciell genförändring, och som vid alla leukemier; svaret på behandlingen där ett snabbt behandlingssvar är fördelaktigt.

Behandlingsresultaten vid typisk infant leukemi som vid diagnos har höga vita blodkroppar, låg ålder och typiska genförändringar är avsevärt sämre än för andra ALL-former. För tidigt debuterande mer ”vanlig” pre-B och T-cells leukemi är prognosen däremot i stort jämförbar med motsvarande sjukdom hos barn i andra åldrar.

Forskning

På grund av den dåliga prognosen och sjukdomens sällsynthet startades i slutet av 1990-talet ett internationellt samarbete för att försöka skynda på utvecklingen av bättre behandlingsprotokoll.

Sedan 1999 behandlas i princip alla barn i västvärlden, men även på många andra håll i världen, enligt samma protokoll ”Interfant 99” och senare ”Interfant 2006”.

Det saknas studier som invändningsfritt kunnat visa att benmärgstransplantation kan förbättra behandlingsresultatet vid infant leukemi. En del preliminära data antyder att benmärgstransplantation i vissa situationer kan vara av värde.

Man har vid biologiska studier av celler från infant leukemier bland annat noterat ökad aktivitet av vissa enzym i cellerna och den kunskapen används för att försöka få fram mer skräddarsydda läkemedel för sjukdomen.

Trots dessa internationella strävanden är fortfarande behandlingsresultatet vid infant ALL inte alls lika bra som vid många andra ALL-former.