Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

ADHD 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, översatt ungefär uppmärksamhetsbrist, hyperaktivitetsstörning. Koncentrationsproblem i kombination med överaktivitet. 

Agranulocyros 
Frånvaro av granulocyter pga minskad bildning eller att fler vita blodkroppar förstörts.

ALAT
Alanin-amino-transferas, ett enzym från levern som kan mätas i blodet och ger upplysning om leverfunktionen.

Albumin
Viktigt äggviteämne i blodet.

ALL
Akut lymfatisk leukemi, dvs en leukemi som drabbar lymfocyterna.

Allogen
Från annan individ. Används mest vid benmärgstransplantation, då man får benmärg från en annan individ.

Alopeci
Håravfall.

AML
Akut myeloisk leukemi, dvs en leukemi som drabbar granulocyterna.

Anemi
Blodbrist, dvs brist på röda blodkroppar eller att de röda blodkropparna innehåller för lite av blodfärgämnet hemoglobin.

ANLL
Akut non lymfatisk leukemi, en leukemi från någon annan blodcell än lymfocyter.

Antidot
Motgift, används t ex när man vill avbryta effekten av en medicin.

Antiemetikum
Medel mot illamående.

Antigen
Ett ämne som orsakar bildning av antikroppar.

Antikropp
Ett äggviteämne som bildas av lymfocyterna och deltar i kroppens immunförsvar.

Aorta
Stora kroppspulsådern, det stora blodkärl som för ut syresatt blod från hjärtat.

Aplastisk anemi
En sjukdom som drabbar benmärgen och gör att blodbildningen upphör eller minskar.

APTT
Aktiverad partiell tromboplastintid, dvs ett prov på hur blodet koagulerar.

Artär
Blodkärl som för syresatt blod.

ASAT
Aspartaraminotransferas, ett enzym som kan mätas i blodet och ger en uppfattning om leverfunktionen.

Autolog
Från samma individ. Används mest när man talar om transplantation, t ex autolog benmärgstransplantation där man tar ut benmärgen, sedan behandlas patienten och därefter återförs benmärgen.


B

Bemästrande
Översättning av engelskans ”coping” som betyder klara av, hantera, förhålla sig till. Att gå igenom en kris eller svår händelse och att kunna hitta nya vägar att hantera sin tillvaro.

Benign
Godartad.

Benmärg
Fabriken för alla sorters blodceller. Benmärgen finns inuti skelettets håligheter, t ex i våra armar, ben och kotor.

Benmärgsprov
Provtagning från benmärgen. Görs oftast genom att man med en nål suger ut benmärg, oftast från höftbenet.

Biopsi
T ex benmärgsbiopsi, då man tar ut en liten bit av benmärgen för att undersöka i mikroskop.

Blaster
Omogna celler.

Blododling
Blodprov för att undersöka om det finns bakterier eller svamp i blodet.

Blodplasma
Om man tar bort alla blodkroppar från blodet blir det kvar en gulaktig, lättflytande vätska som innehåller en mängd ämnen, det är blodplasma.

Blodplättar
Trombocyter

Blodserum
Se serum.

Blodstatus
Analys av blodet, oftast Hb, vita och trombocyter.

Blodtransfusion
Tillförsel av blod eller blodkomponenter som dropp.

BT
Blodtryck.


C

Cave
Varning! Undvik! Latinks benämning som ofta används i medicinspråket.

Cellgift
Se cytostatika.

Cerebrospinalvätska
Den vätska som omger hjärnan och ryggmärgen, kallas också lumbalvätska eller spinalvätska.

CNS
Centrala nervsystemet det vill säga hjärna och ryggmärg.

CRP
C-reakrivt protein. Ett äggviteämne i blodet som stiger vid infektion eller inflammation.

Cytostatika
Läkemedel som hämmar celldelning.


D

DAMP 
Dysfunktion i Avledbarhet, Motorik och Perception. Uppmärksamhetsstörning i kombination med motoriska och perceptuella problem (svårigheter att hantera sinnesintryck). 

Diff eller differentialräkning
Metod där man i mikroskopet räknar mängden av olika sorters vita blodkroppar.

DNA
Deoxyribonukleinsyra. Den spiral som finns inuti cellkärnan och innehåller alla våra arvsanlag.


E

EKG
Elektrokardiografi. Registrering av hjärtats elektriska aktivitet.

Emla
Bedövningssalva, ibland också kallad trollsalva. Används för att göra huden okänslig vid provtagning.

Erytroblast
Omogen röd blodkropp.

Erytrocyt
Röd blodkropp.

EVF
Erytrocytvolymfraktion, ett mått på hur stor del av blodet som utgörs av röda blodkroppar.


F

Fibrinogen
Ett äggviteämne i blodplasman som har betydelse för blodets koagulation. Fibrinogen omvandlas till fibrin och bildar ett nät som trombocyterna fastnar i och blödningen upphör.

Filgrastim
Se Neupogen.


G

Gammaglobulin
Ett äggviteämne som produceras av lymfocyter och ingår i kroppens immunförsvar.

Granulocyt
En typ av vit blodkropp.

G-CSF
Se Neupogen.

Gray, Gy
Enhet för strålning.

GVH, Graft versus host reaction
Avstötningsmekanism vid transplantation.


H

Hb
Hemoglobin, det järnhaltiga, röda blodfärgämnet som finns i röda blodkroppar.

Hematuri
Blod i urinen.

Hematogen
Betyder att något kommer från blodet, t ex om en tumör sprids via blodet talar man om hematogen spridning, om en infektion förs runt via blodet talar man också om hematogen spridning.

Hematokritvärde
Ett mått på hur stor del av blodet som utgörs av röda blodkroppar, kallas också EVF.

Hematolog
Läkare som är specialist på blodsjukdomar.

Hematologi
Vetenskapen om blodet och dess sjukdomar.

Hemoglobin
Förkortas Hb, se detta.

Histiocyt
En typ av vit blodkropp som hjälper till att hålla rent i kroppen genom att äta upp både bakterier och främmande ämnen som vi får i oss.

Histiocytos
Ökad produktion av histiocyter.

HLA-systemet
Human leukocyte antigen, ett igenkänningssystem på celler som är viktigt vid transplantation.

HLA-typning
Bestämning av HLA-antigen, oftast gör man detta genom blodprov.


I

Inlärningssvårigheter
Alla typer av ojämn inlärningsprofil, det vill säga att en enskild förmåga är markant sämre än den generella begåvningsnivån. Exempel på inlärningssvårigheter är läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och minnesproblem. 


J


K

Kognition
Logiskt tankearbete, problemlösning, motsats till emotion som betyder känsla. 


L

Leukemi
Se ALL, AML och ANLL.

Leukoblast
Förstadicell till vita blodkroppar.

Leukocyt
Vit blodkropp.

Leukocytos
Ökat antal vita blodkroppar i blodet.

Leukopeni
Minskat antal vita blodkroppar i blodet.

Likvor
Se cerebrospinalvätska.

Lumbalpunktion, Lp
Provtagning på ryggmärgsvätska.

Lymfa
Det som cirkulerar i lymfkärlen. Denna vätska innehåller vita blodkroppar och äggviteämnen.

Lymfatisk leukemi
Se ALL.

Lymfocyt
Vit blodkropp som kan vara av T- eller B-cellstyp.

Lymfocytopeni
Brist på lymfocyter i blodet.

Lymfocytos
Ökning av lymfocyter i blodet.


M

Monocyt
Typ av vit blodkropp.

Myeloblast
Förstadiecell till vita blodkroppar.

Myeloisk leukemi
Se AML.

Myelopoes
Bildning av vita blodkroppar i benmärgen.


N

Neupogen
Medicin som ökar antalet granulocyter.


O


P

PAD
Patologisk anatomisk diagnos. Resultatet av vad patologen sett på ett vävnadsprov.

Pancytopeni
Samtliga blodkroppar förekommer i för lågt antal i blodet.

Petekier
Millimeterstora små blödningar som förekommer i huden t ex munslemhinnan.

Plasma
Om man från blodet tar bort blodkropparna så blir plasman kvar.


Q


R

Recidiv
Återfall i en sjukdom.

Resistent
Okänslig eller motståndskraftig mot en viss behandling.

Retikulocyter
Förstadium till röda blodkroppar.

Ryggmärgsprov
Ryggmärgsprov finns egentligen inte utan man tar prov på ryggmärgsvätskan, kallas också lumbalpunktion (lp).


S

SBLG
Svenka barnleukemigruppen.

Sena komplikationer 
De mer eller mindre kroniska förändringar som kvarstår eller uppstår sedan behandlingen är avslutad. Ibland används också ordet ”seneffekter”, översatt från engelskans ”late effects”. 

Sepsis
Infektion i blodet.

Serum
Om man från blod tar bort blodkroppar och fibrinogen blir det serum kvar.

Serumalbumin
Se albumin.

Splenektomi
Borttagande av mjälten.

Splenomegali
Mjältförstoring.


T

Thymus
Ett organ som ligger under bröstbenet uppe vid halsen. Det finns när man är ung och det har stor betydelse för bildning av T-lymfocyter. Försvinner när man blir äldre. På svenska kallas thymus för brässen.

Toxisk
Giftig.

Transplantation
Överförande av levande vävnad från en plats på kroppen till en annan plats på kroppen eller från en individ till en annan individ.

Trombocyt
Blodplätt. Typ av blodkropp som är nödvändig för blodkoagulation.

Trombocytopeni
Minskat antal trombocyter.

TT-metoden
Tromborest, en metod att mäta blodets koagulationsförmåga.


U

Utvecklingsstörning 
Kallas också begåvningshandikapp. En generellt låg kognitiv förmåga som ger påtagliga funktionshinder i vardagen. Om barnet inte har mycket påtagliga svårigheter krävs en noggrann psykologbedömning för att diagnosen ska ställas. Personer med utvecklingsstörning har rätt till samhällets stöd i form av habiliteringskontakt, särskola och insatser enligt lagen om särskilt stöd, LSS, till exempel rätt till en meningsfull daglig sysselsättning. Trots svag kognitiv förmåga kan en person ha god kapacitet inom andra områden, till exempel konstnärlig sådan eller god social förmåga. 


V


X


Y


Z


Å


Ä


Ö