En crashcourse i utlysningar

Att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet är en av Barncancerfondens främsta uppgifter och ett av våra fokusområden på forskningsavdelningen är just att verka för att finansiera forskning i världsklass. V Ä R L D S K L A S S. Tufft, ja! Så hur gör vi det?

 Man kan säga att ryggraden i vår (läs FoUUs) verksamhet består av våra utlysningar av forskningsanslag. Inom dessa skickar man som forskare in en ansökan om bidrag för ett forskningsprojekt. Under ett år har vi inte mindre än 15 olika utlysningar! Årets första utlysningsomgång stänger i mitten av januari men återkommer ytterligare två gånger under året; i maj och i september.

Utlysningen omfattar möjligheterna att söka bidrag för att åka på konferens, arrangera ett symposium, bjuda in en gästföreläsare, anordna forskarutbildningskurs, åka utomlands och lära sig en ny forskningsmetod eller delta i kurs och numera även möjligheten att söka bidrag för att starta upp ett forskningsgruppssamarbete som ska ge möjligheten att söka större anslag, t.ex. EU-projekt. Att kunna erbjuda den här typen av finansiering tre gånger om året känns viktigt för att forskare och kliniker ska få möjlighet att inhämta ny kunskap och för att de yrkesverksamma ska kunna sprida förvärvad kunskap mellan sig. Årets andra utlysningsomgång stänger i början av februari. Då beslutas det om vilka forskningstjänster som ska beviljas men också vilka projekt som ska få finansiellt stöd inom NBCNS (neuroblastom och CNS-tumörer).

Vad många kanske inte känner till är att man som forskare oftast inte har en finansierad tjänst vid sitt universitet eller högskola. Det vanligaste är att man söker medel från olika anslagsgivare som t.ex. Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden eller Barncancerfonden beroende på vilket område man forskar inom, för ett forskningsprojekt där lönen räknas med i projektets budget. Det är hård konkurrens om de få verkliga tjänster som lyses ut och därför känns vår tjänsteutlysning på våren extra viktig.

Årets tredje utlysning är projektanslag inom medicinteknisk forskning och utveckling, där syftet är att belysa och lösa barnonkologiskt relevanta problem av medicinteknisk karaktär. Ansökan bygger på att minst en kliniker och minst en teknisk forskare samarbetar kring en idé om t.ex. hur man bättre kan anpassa en redan befintlig utrustning för att underlätta behandling av barn. Årets sista stora utlysningsomgång är den vi kallar för Stora höstutlysningen.

Där finns det möjlighet att söka anslag för finansiering av alla typer av forskningsprojekt som har barncancerrelevans, men även anslag för att implementera en forskningsidé, för att forska på en ovanlig barncancersjukdom, för att planera utveckling av nya behandlingsprotokoll, för att som kliniskt verksam få beviljad forskningstid samt anslag för medfinansiering av EU-projekt. Två gånger har vi även i samband med denna ansökningsomgång utlyst ST-forskartjänster som gör det möjligt för läkare som valt att specialisera sig mot pediatrik eller barnonkologi att få möjlighet att ägna sig åt forskning på upp till 50% av sin kliniska tjänstgöring.

Allt detta sammantaget, d.v.s. genom att vi noggrant väljer ut lämpliga utlysningar under året, utformar anslagen så att de på bästa sätt stöttar forskningens syften och mål samt att vi ser till att kompetensen i forskningsnämnderna, som ju är vårt ”beslutande organ”, är hög och relevant gör att vi jobbar så hårt vi bara kan för att det ska vara just världsklass på de ansökningar som beviljas.

Under 2015 behandlade Barncancerfondens forskningsnämnder 329 ansökningar och beviljade 140 st (beviljningsgrad 42,6%) vilket resulterade i ett totalt beviljat belopp på 173 418 551 kr. Lägger vi sedan till finansieringen av utbildningar till sjuksköterskor och läkare, våra satsningar på infrastruktur (t.ex. Barntumörbanken, Barnleukemibiobanken, Barncancerregistret) och vårt stöd till klinikerna genom fortbildningsbidrag, vårdutvecklingspeng, basresurser mm så kan vi summera våra satsningar till att totalt omfatta dryga 236 Mkr under förra året. Det är faktiskt helt fantastiskt! Ser du en lucka bland våra satsningar, är det något just du tror att vi kan göra bättre? Lämna gärna en kommentar nedan. #blogg100

//Emeli Lundström