Utveckling och utvärdering av ett pedagogiskt digitalt spel om strålbehandling för barn med cancer

Utveckling och utvärdering av ett pedagogiskt digitalt spel om strålbehandling för barn med cancer

Bakgrund: Att genomgå strålbehandling kan vara skrämmande och skapa oro för barn eftersom de lämnas ensamma i behandlingsrummet i en högteknologisk miljö och ska ligga helt stilla. Ett pedagogiskt digital spel håller på att utvecklas om hur strålbehandling går till med anslag från Barncancer fonden, 2018-2020. Barn som tidigare har genomgått strålbehandling deltar i work-shops och bidrar med sina erfarenheter och förslag. Syfte: Att slutföra designutveckling och erhålla ett användbart pedagogiskt digitalt spel för barn om strålbehandling, utvärdera effekterna av interventionen med ett spel och processen där barn aktivt deltar. Metod: Sextio barn (5-14 år), som ska strålbehandlas på Skandionkliniken, och deras föräldrar lottas till två grupper. Grupp 1 får tillgång till spelet sex dagar innan behandlingsstart. Alla barn och deras föräldrar får sedvanligt informationssamtal, en dag innan behandlingsstart. Grupp 2 får därefter spelet. Effekterna av spelet studeras före och under strålbehandling samt mellan deltagarna i grupp 1 och 2 eftersom de fick spelet vid olika tidpunkter. Frågeformulär till barn innehåller frågor om oro, distraktionsmetoder, genomförandet av strålbehandlingen och om spelet vid fyra tillfällen. Föräldrar och personal får frågor om oro vid fyra separata tillfällen. Statistiska skillnader och samband beräknas. Intervjuer görs med 12 barn och 24 föräldrar. Ändringar och ytterligare utveckling av spelet genomförs utifrån resultatet från svaren och översättning av text och röstinspelning till andra språk genomförs. Processen att ha barn med som aktörer i utvecklingsprocessen analyseras och beskrivs. Betydelse: Det färdiga spelet kan underlätta genomförandet av strålbehandlingen för barn. Spelet kan användas nationellt som ett förberedelsematerial och därmed får alla barn likartad information oavsett var de bor, samt kan bidra med ökad kunskap, autonomi, minska rädsla och oro. På längre sikt skulle antal sövningar kunna minskas vid strålbehandling.