Stärkande av motståndskraft hos barnonkologiska patienter

Stärkande av motståndskraft hos barnonkologiska patienter

Cancer i barndomen utgör ett livshotande tillstånd. Den resa som patienter och deras närstående gör från diagnos och genom behandlingar är potentiellt traumatiserande och inte sällan påfrestande på ett såväl fysiskt som psykiskt plan. I takt med att allt fler barn överlever sin cancersjukdom, desto viktigare blir det att sjukvården har tillgång till effektiva sätt att förebygga allvarliga bieffekter och seneffekter från behandlingen. Tidigare försök att förebygga psykisk ohälsa och en ohälsosam viktutveckling med interventioner har visat lovande resultat, men studierna har även uppmärksammat svårigheter att nå fram till de patienter som behöver hjälpen bäst. Det finns därmed ett stort behov av nya metoder och forskning som kan klargöra vilken typ av interventioner som är säkra, effektiva och genomförbara för patienterna och deras närstående. Vårt forskningsprojekt siktar mot att utveckla och sjösätta evidensbaserade metoder att förebygga psykisk ohälsa, en ohälsosamt stillasittande livsstil och utvecklingen av en ogynnsam kroppssammansättning hos barn och ungdomar som drabbats av cancer. Vi tror även att våra behandlingsmetoder kommer att kunna hjälpa unga vuxna som överlevt cancer i barndomen. Våra målsättningar är att skapa flexibla behandlingsprogram som med hjälp av modern teknik, inklusive mobiltelefon-applikationer, kan nå fram till majoriteten av de patienter som är i behov av extra stöd och hjälp. Behandlingsmetoderna kommer att bygga på beteendemedicinsk teori och praktik, och utvärderas med validerade frågeformulär och mått på fysisk kapacitet, kroppssammansättning och aktivitetsnivå. För att nå våra mål har en samarbete påbörjats mellan barnonkologiska centra i Linköping och Stockholm. Den framväxande gruppen samarbetare även med Centre for Social Sustainability (CSS) på Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, och med forskare vid Linköpings Universitet.

Typ: Forskning
Startdatum:
Slutdatum:
Mottagare: Oskar Lundgren
Institution: Universitetssjukhuset, Linköping
Avdelning: Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus
Anslagstyp: Uppstartsbidrag
Beviljat anslag:

90 000 kr