Snabb, kostnadseffektiv och patientnära profilering av cytokinpaneler för pediatrisk onkologi

Snabb, kostnadseffektiv och patientnära profilering av cytokinpaneler för pediatrisk onkologi

Cytokiner är en stor grupp molekylära inflammationsmarkörer i plasma som enskilt, men särskilt i grupp kan ge mycket information om en patients cancersjukdom, hur väl han eller hon svarar på behandling, utveckling av allvarliga följdtillstånd såsom blodförgiftning, svår näringsbrist, depression, spridd cancersjukdom med mera. I dagsläget måste oftast cytokiner analyseras individuellt från blodprover, vilket kräver omfattande provtagning, långa väntetider och stora kostnader i de fall man vill mäta många cytokiner samtidigt. Vår forskargrupp på KTH / Science for Life Lab har de senaste åren utvecklat en ny metod för samtidig mätning av upp till hundratals eller t.om. tusentals molekylära biomarkörer samtidigt med god känslighet och tillförlitlighet. Metoden som baseras på s.k. mikroarrayteknik är mycket snabb, med resultat inom 10 minuter, och kan utföras med materialkostnader på mindre än 10kr/analys. Resultatet kan läsas av med en mobilkamera eller bordsskanner och tolkas med hjälp av dedikerad mjukvara. I detta projekt vill vi tillsammans med Professor och Överläkare Per Kogner vid avdelningen för pediatrisk onkologi på Astrid Lindgrens sjukhus undersöka om den metod vi tagit fram kan användas för analys av en panel av de mest relevanta cytokin-markörerna vid pediatrisk cancer, sannolikt ca 30-50st. Då cytokiner ofta förekommer i mycket låga halter, men över ett brett koncentrationsspektrum kommer ny teknikutveckling att ske inom ramen för projektet, med fokus på bland annat signalförstärkning. Om projektet lyckas kan metoden komma att bli till stor nytta för kliniker i diagnostik, handläggning och bättre vård av barn med cancer.