Sexuell funktion hos unga vuxna som behandlats för cancer under barndomen

Sexuell funktion hos unga vuxna som behandlats för cancer under barndomen

Tidigare forskning har visat att unga vuxna som behandlats för cancer under sin barndom löper ökad risk att drabbas av sexuella problem. Vad det är som orsakar dessa problem är dock inte känt. Både medicinska, relationella, och psykologiska faktorer har föreslagits kunna förklara uppkomsten av sexuella problem hos unga vuxna som genomgått cancerbehandling under sin barndom. En psykologisk mekanism som visat sig hänga samman med sexuell funktion i andra grupper är kroppsuppfattning. Med kroppsuppfattning menas de känslomässiga, kognitiva, och beteendemässiga aspekterna av en persons relation till sin egen kropp. Om negativ kroppsuppfattning orsakar sexuella problem hos unga vuxna som behandlats för cancer under sin barndom har inte undersökts tidigare. Det här projektet syftar till att öka kunskapen om sexuella problem efter cancer under barndomen. Projektet innefattar tre studier som på olika sätt undersöker dessa problem och de faktorer som kan ha bidragit till dem. Det första är en studie där ett stort antal personer (5000 st) som är upp till 40 år gamla och har behandlats för cancer under sin barndom besvarar enkäter om sexuella problem, kroppsuppfattning, och sin psykiska och fysiska hälsa. Den andra studien är en djupintervju-studie med ett mindre antal personer som har haft cancer under barndomen och som har höga nivåer av sexuella besvär. Intervjuerna kommer att undersöka problemen och de faktorer som kan tänkas ha orsakat dessa i detalj. Den sista studien i projektet undersöker om en internetbaserad behandling för sexuella besvär hos unga vuxna som behandlats för cancer under barndomen är verksam genom att den förbättrar kroppsuppfattningen hos deltagarna. Sammantaget kommer projektet ge ökad förståelse för sexuella problem och de mekanismer som orsakar dessa hos unga vuxna överlevare av barncancer, och därmed bidra med viktig kunskap för att vården bättre ska kunna möta och behandla dessa problem i framtiden.