Patientsäkerhet vid vård av barn med onkologisk sjukdom i Sverige – en studie om att upptäcka risker

Patientsäkerhet vid vård av barn med onkologisk sjukdom i Sverige – en studie om att upptäcka risker

Barncancervården kan definieras som ett komplext system i förändring. Inom vården finns områden där kunskapen är begränsad och behöver fördjupas. Aktuellt projekt syftar till att öka kunskapen om patientsäkerhet vid vård av barn och unga med onkologisk sjukdom genom att kartlägga riskområden via journalgranskning. Tidigare har barncancervården framförallt bedrivits på sjukhus, men på senare år i allt större utsträckning som dagsjukvård och i hemmen. Patientsäkerhetsarbete har framförallt berört behandlingsrelaterad toxicitet. Journalgranskning är ett sätt att kartlägga riskområden. Markörbaserad journalgranskning, MJG, är en vida spridd granskningsmetod som innebär att specifika markörer, som kan vara förknippade med patientsäkerhetsrisker, identifieras i journaler samt att tillbud och skador analyseras. För att riskområden inom barnonkologin ska upptäckas på ett adekvat sätt krävs anpassning av befintlig MJG. Till grund för studiens marköruppsättning ligger en litteraturgenomgång av studier där markörer använts inom närliggande områden. Marköruppsättningen kommer att användas för att beskriva riskområden hos samtliga barn och unga som insjuknat i cancer, och registrerats i Svenska Barncancerregistret under två år, cirka 700 individer. Patientjournaler från hela vårdkedjan, upp till 90 dagar efter diagnos, kommer att granskas. I första granskningssteget identifieras markörer. I andra steget tar granskare ställning till om det uppstått tillbud eller skada, typ av skada, samt undvikbarhet. Markörernas tillförlitlighet kommer att analyseras och studien förväntas bidra till att markörer anpassade för den barnonkologiska vårdkedjan utvecklas. Ny kunskap om riskområden inom barncancervård kommer att kartläggas. Kunskapen kan ligga till grund för utveckling av säkerhetsstrategier som tar hänsyn till vårdens utveckling, komplexitet samt vårdnadshavarnas roll i samskapandet av patientsäker vård och med målsättning att leda till ökad patientsäkerhet för patientgruppen.