Genomics Medicine Sweden 2022 - paediatric cancer

Genomics Medicine Sweden 2022 - paediatric cancer

Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer i samhället inklusive hälso-och sjukvård, universiteten och SciLifeLab. Syftet med projektet är att påskynda införandet av precisionsmedicin i Sverige genom systematisk analys av patientprover med högteknologiska sekvenseringstekniker. Målen är att leverera spjutspetsdiagnostik, införa individuellt anpassade terapival och uppföljningsstrategier och utgöra en viktig nationell resurs för svensk sjukvård, akademi och industri. Liknande satsningar finns också i flera av våra grannländer. Barncancerfonden har medverkat till uppstarten av ett barnonkologiskt spår inom ramen för GMS, https://genomicmedicine.se/en/childhood-cancer/. Utgångspunkten är ett ambitiöst genomiskt program för barncancerpatienter i Sverige som ska införas i praktisk sjukvård. Samtidigt skapas en kraftfull forskningsresurs för verksamhetsutveckling och framtagande av nya mediciner. Initiativet gäller alla barn med cancer i Sverige. Uppstartsfasen har övergått i en implementeringsfas, och Barncancerfonden gör därför nu en särskild femårig strategisk satsning på GMS-barncancer för att påskynda införandet av molekylärgenetiska analyser i rutinsjukvård i hela Sverige. Totalt 24 Mkr ingår i satsningen som pågår mellan 2022-2026. Anslaget fasas successivt ut i takt med att regionerna övertar kostnaderna. Förhoppningen är att projektet kommer att ge direkt klinisk nytta för nyinsjuknade barncancerpatienter. Implementeringen förväntas vara helt genomfört och avslutat 2026.