Bekämpa terapiresistens och återfall hos barncancer

Bekämpa terapiresistens och återfall hos barncancer

Mål: Detta projekt fokuserar på neuroektodermala tumörer med studier av heterogenitet inom tumören. Målet är att identifiera, karakterisera och eliminera de celler som gör att vissa tumörer kan återkomma även efter behandling. Bakgrund, Metoder och Projektets status: Neuroekodermala tumörer (inom det perifera eller centrala nervstystemet) uppvisar stor grad av heterogenitet. Också mellan cellerna inom en tumör finns variationer, och det är känt att även genetisk identiska celler kan utvecklas olika, vilket sannolikt kan påverkas av den lokala närmiljön. Vi har nyligen analyserat kemoterpisvar mot neuroblastom i en försöksmodell med mänsklig embryologisk mikromiljö. Neuroblastom är en av de vanligaste solida tumörtyperna hos små barn, och diagnosen uppvisar särskilt stor variablitet mellan ytterligheter att spontant återbildas eller utvecklas mot hög-risk tumör. Resultaten visade en terapi-provocerad tillväxtstimulerande effekt för vissa tumörceller. Fortsatta in vitro försök visade att de resistenta tumörcellerna kunde klassificeras i olika fenotyper beroende på deras specifika cellcykelprofil. Kemoterapi är sedan länge känt som ett tve-eggat svärd och fynden illustrerar vikten av att förstå heterogena egenskaper hos olika cellpopulationer i tumören. För att identifiera risk-celler studerar vi förutsättningar för tumörceller att vid kemoterapi "gömma" sig i ett specifikt gynnsamt cellcykelfönster. Projektplanen inkluderar en kombination av försöksmodeller för in vivo och in vitro studier med målet att utveckla strategier att återställa risk-cellers känslighet för terapi. Betydelse: Projektplanens målområden: heterogenitet, respons och återväxt är bland de viktigaste frågeställningarna inom cancerforskning och de inledande resultaten är uppmuntrande för vidare utveckling av effektiv terapi.