Månadens forskare

Varje månad presenteras en forskare vars arbete finansieras av Barncancerfondens givare. 

Månadens forskare i oktober är:

Ann Nordgren

Vem är du och var arbetar du?
Ann Nordgren, professor, överläkare, projektledare för Centrum för Sällsynta diagnoser, Avdelningen för Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset samt Institutionen för Molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska institutet.

Jag kommer från Göteborg men har bott i Stockholm under hela mitt yrkesliv. Jag har en man och tre barn som är 17, 20 och 21 år. Jag älskar att vara på havet och vår familj driver en seglarskola i Fiskebäckskil. Jag är mycket intresserad av att träffa och utreda patienter och deras anhöriga och det är väldigt viktigt för mig att min forskning har en stark klinisk förankring.

Vilket är ditt forskningsområde och vad forskar du på just nu?
Min forskning handlar om att studera medfödda faktorers betydelse vid barncancer med hjälp av helgenomsekvensering och annan modern genetisk teknologi. I de allra flesta fall så vet vi inte varför barn får cancer men forskningen hittills har visat att cirka tio procent av alla barn som drabbas av cancer har en medfödd genetiks förklaring. Det är mycket ovanligt att flera barn inom samma släkt drabbas av barncancer. Det finns dock extremt sällsynta familjer där flera nära släktingar drabbats av cancer i barndomen och dessa familjer är mycket intressanta ur forskningssynpunkt eftersom de möjliggör identifiering av gener och ger kunskaper om mekanismer bakom sjukdomsuppkomst även vid sporadiska former. Jag är även intresserad av att studera tvillingpar där en eller båda tvillingarna insjuknat. När det gäller enäggstvillingar där båda insjuknat så tror man att cancerceller överförts från den ena tvillingen till den andra i fosterlivet. Men när  syskon eller andra nära släktingar drabbas av barncancer tror vi att det rör sig om rent ärftliga mekanismer. Jag undersöker lagrade PKU-blodprover från syskonpar, släktingar och tvillingar som senare i livet utvecklat leukemi för att undersöka om de genetiska förändringar som fanns vid leukemidebut också kan identifieras i en andel av cellerna i PKU-blodprovet.

Tidigare har man sagt att medfödda syndrom och cancer är två helt olika saker. På senare år har forskningen visat att det ofta är samma gener och signalvägar som är involverade i de olika tillstånden. Om man har en medfödd mutation i alla kroppens celler så föds barnet med ett syndrom. Uppkommer mutationen istället i en enskild celltyp senare under livet kan den leda till cancer. Det finns många  sällsynta medfödda syndrom som ger en ökad risk för cancer,  till exempel Noonans syndrom och Downs syndrom. Kunskaperna om varför det är så och vad det är som gör att endast vissa barn med syndromet utvecklar cancer är ofullständiga.  Hittills har mutationer i cirka 700 olika gener beskrivits som bakomliggande orsak till utvecklingsstörning. Många av dessa gener är också involverade i cancer men man har inte hunnit undersöka alla samband ännu eftersom generna är så nyupptäckta. Det finns fortfarande en stor grupp patienter med utvecklingsstörning som saknar genetisk diagnos eftersom många gener helt enkelt inte har hunnit upptäckas ännu. Dessa individer undersöker vi nu med sekvensbestämning av hela arvsmassan för att hitta bakomliggande genetiska orsaker och genernas relevans för barncancer. Jag studerar både patienter med kända genetiskt definierade syndrom och patienter med okända syndrom som utvecklat cancer i barndomen. Genom att jämföra medfödda och tumörspecifika mutationer hos unika patientfall med sällsynta syndrom och familjer med ärftlig leukemi kan vi få en ökad förståelse för utveckling av barncancer i stort och en förklaring till varför endast vissa individer med medfödda syndrom associerade med en ökad cancerrisk insjuknar. Jag arbetar även med en stor registerstudie för att undersöka förekomst av specifika syndrom, missbildningar, risk för annan cancer och annan sjuklighet hos personer som drabbats av cancer i barndomen.

Hur har din finansiering från Barncancerfonden påverkat din forskning?
Oerhört mycket. Redan under min doktorandtid erhöll jag en forskartjänst som gjorde att jag kunde ägna mig åt forskning på heltid under långa perioder parallellt med min specialisttjänstgöring. Jag har kunnat finansiera egna doktorander och Postdocs och haft möjlighet att analysera prover från barn med cancer med avancerad DNA teknologi. Jag har kunnat driva igenom många olika projekt om barncancer tack vare Barncancerfonden genom åren. Som exempel har jag kunnat studera en specifik undergrupp av barnleukemier med kromosomavvikelsen dic(9;20) och detta påverkat behandlingsprotokollet och den genetiska diagnostiken för denna patientgrupp. Jag har även identifierat flera helt nya barncancerassocierade syndrom. Nu har jag tack vare min 6-åriga forskartjänst möjlighet att fokusera på barncancerforskning. Sammanfattningsvis så är jag är oerhört tacksam över att Barncancerfonden velat stötta min forskning.

Hur ser framtiden inom ditt forskningsfält ut? Vilket/vilka genombrott tror och hoppas du på de närmaste åren?
Framtiden ser mycket bra ut. Eftersom patienter med familjär barncancer och patienter med syndrom och barncancer är så sällsynta är det helt nödvändigt att samarbeta såväl nationellt som internationellt.  Vi har därför startat ett nordiskt samarbete - NOPHO etiology group och en internationellt samarbetsgrupp  om medfödda orsaker till barncancer. Vi ingår även i två olika European Reference Networks; (ERN) ett  för sällsynt barncancer och ett för missbildningar och sällsynta syndrom med utvecklingsstörning och i UDNI –ett internationellt nätverk för syndromdiagnostik och samarbetet i dessa nätverks kommer leda till att vi kan identifiera fler patienter. Genom att jämföra medfödda och tumörspecifika mutationer hos unika patientfall med sällsynta syndrom och familjer med ärftlig leukemi kan vi få en ökad förståelse för utveckling av barncancer i stort och en förklaring till varför endast vissa individer med medfödda syndrom associerade med en ökad cancerrisk insjuknar. Tack vare helgenomsekvensering och nya tekniker som gör att  man kan gå in preciserat och påverka DNA-strängar i cellkärnor kommer vi få nya möjligheter att förstå uppkomstmekanismer och utveckla nya riktade terapier.

Övrigt jag vill tillägga:
På vuxensidan har man redan insett betydelsen av preventiv syndromdiagnostik och genetisk testning där man identifierar anlagsbärare för olika cancerassocierade syndrom och erbjuder dem kontrollprogram och därmed förbättrar överlevnaden dramatiskt. 

Här kan du läsa om tidigare månadens forskare: 

2016

September - Joakim Lundeberg, professor och forskargruppledare vid Science for Life Laboratory
Augusti - Pernilla Pergert, forskare vid Karolinska institutet
Juli - Olle Lindberg, forskare vid University of California, San Francisco
Juni - Angelica Loskog, professor vid Uppsala universitet
Maj - David Gisselsson Nord, barncancerforskare vid Lunds universitet

April - Frida Abel, forskargruppsledare vid Göteborgs universitet
Mars - Anna Andersson, forskargruppsledare vid Lunds universitet
Februari - Karin Wårdell, professor vid Linköpings universitet
Januari - Gustaf Ljungman, docent och överläkare vid Akademiska barnsjukhuset

2015

December - Marie Arsenian Henriksson, professor vid Karolinska institutet
November - Jonas Mattsson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset 
Oktober - Mikael Karlsson, professor vid Umeå universitet
September - Finn Hallböök, professor vid Uppsala universitet
Augusti - Alexander Pietras, forskare vid Lunds universitet
Juli - Frida Holm, postdoktor vid University of California, USA
Juni - Karin Mellgren, överläkare och sektionschef, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Maj - Fredrik Swartling, forskargruppledare, Uppsala universitet
April - Outimaija Mäkitie, docent och barnläkare, Karolinska institutet
Mars - Niclas Roxhed, forskningsledare, Kungliga tekniska högskolan
Februari - Ingrid van´t Hooft, psykolog och specialist i neuropsykologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhusJanuari - Helena Carén, medicine doktor och gruppledare vid Sahlgrenska Cancer Center

2014

December - Jonas Abrahamsson, docent och överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus
November - Lena Wettergren, docent och lektor vid Karolinska institutet
Oktober - Klas Blomgren, barnonkolog och professor vid Karolinska institutet